نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

3 استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده

در آبگیری از رودخانه‌ها همواره ذرات رسوب به همراه آب به‌صورت بارهای کف و رسوبات معلق وارد تأسیسات انتقال و تنظیم آب می‌شوند و تغییراتی در شرایط جریان لوله‌ها و کانال‌ها ایجاد می‌کنند. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر رسوبات معلق بر میزان افت انرژی در لوله‌های صاف انجام شده است.  بدین منظور آزمایش‌هایی با مخلوط آب و رسوب با غلظت‌های 1/0 تا 5 درصد حجمی ذرات رسوب ریزدانه با قطرهای میانه 04/0، 064/0، 15/0، 25/0، و 72/0 میلی‌متر در دو سری سیستم لولة پلی‌اتیلن با قطرهای داخلی 66 و 80 میلی‌متر انجام گردید.  نتایج نشان ‌داد وجود رسوب در جریان آب در اعداد رینولدز پایین تأثیر قابل توجهی بر میزان افت بار در لوله‌های صاف دارد به گونه‌ای که افزایشی تا 125درصد را نسبت به آب صاف نشان می‌دهد.  نتایج همچنان نشان داد که مقدار افت انرژی با افزایش غلظت و قطر ذرات به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. با افزایش عدد رینولدز تأثیر بار رسوبی بر افت کاهش یافته و مقدار آن به افت آب خالص نزدیک می‌شود.  در برخی موارد، در اعداد رینولدز بالا، حضور بار رسوبی موجب کاهش افت انرژی، تا کمتر از مقدار آن برای آب صاف نیز می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Suspended Sediment on Friction in Polyethylene Pipes

چکیده [English]

The results of an experimental study on the effect of sediment laden flow on hydraulic resistance in a smooth pipe are presented. The experiments were carried out in two horizontal PE pipe flow systems of 66 and 80 mm in diameter. Flows of volumetric concentrations of 0.1% to 5% and particle diameters of 0.04, 0.064, 0.15, 0.25, 0.72 mm were studied in the experiments. The results are compared with the flow resistance of clear water flow in smooth pipes. These results showed that the presence of suspended sediment in the flow where the Reynolds number is low may increase the head loss up to 125% for an 80 mm smooth pipe. The results also confirm an increase in flow resistance with an increase in volumetric concentration and particle diameter. In some experiments with high Reynolds numbers, sediment transport caused a decrease in pressure drop to less than that of clear water flow. Increasing the Reynolds number may decrease the effect of sediment concentration on head loss so that the number approaches that of clear water flow resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pipe head loss
  • Sediment laden flow
  • Smooth pipe
  • Two-phase flow

Durand, R. 1953. Basic relationship of the transportation of solids in Pipes-Experimental research. Proceedings, Minnesota International Hydraulics Convention. Minneapolis, Minnesota, 89-103.

Howard, C. D. D. 1962. The effect of fines on the pipeline flow of sand water mixtures. M.Sc. Thesis. Alberta.Edmonton University.

Jafarzadeh, I. 1992. Sediment control methods in irrigation and water supply networks. First Edition, Farhang jame Publications. (in Farsi)

Khullar, N. K., Kothyari. U. C. and Ranga Raju. K. G. 2002. The effect of suspended sediment on flow resistance. Proceeding of the 5th International Conference on Hydro-Science and Engineering, Poland, Warsaw.

Matousek, V. 2002. Pressure drops and flow patterns in sand-mixture pipes Exp. Therm. Fluid. Sci. 26
(6-7): 693–702

Matousek, V. 2009. Pressure drops and flow patterns in sand-mixture pipes. Power. Tech. 192, 367–374.

O'Brien, M. P. and Folsom, R. G. 1973. The transportation of sand in Pipelines. University of California, Berkeley. Calif. Publication in Engineering, 3 (7): 343-384.

Chin Mih, W. 1979. Transporting solid particles in smooth pipelines. Trans. Eng. J., ASCE, 105(4):427-437.

Zandi, I. 1967. Heterogeneous solid transportation in pipelines, J. Hydraulics Division, ASCE, 93 (HY3):145-159