نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ماشین‌های کشاورزی

2 استادیار گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

طی پژوهشی، مدل اولیه سامانه خودکار الکترونیکی برای درجه­بندی سیب و کیوی طراحی و ساخته و عملکرد آن بررسی شد.  دستگاه شامل دو قسمت الکترونیکی و مکانیکی است که طی آن میوه­ها را بر اساس وزن و به کمک یک حسگر بار 30 نیوتنی و مدار کنترلی که اختصاصاً بدین منظور طراحی و ساخته شد، توسط عملگرهای مکانیکی در سه دسته جدا می­کند.  در این تحقیق طی دو طرح آزمایشی اثر 4 متغیر مستقل بر میزان عملکرد دستگاه بررسی شد.  متغیر­های مستقل در طرح آزمایش اول عبارت­اند از: نوع محصول (سیب و کیوی)، شیب سیستم انتقال میوه (30، 40، و 50 درجه) و زمان داده شده به حسگر بار (1، 5/1، 2، 5/2، و 3 ثانیه) و در طرح آزمایش دوم: نوع محصول (سیب و کیوی) و شیب مکانیسم جداکننده (10، 30، و 50 درجه).  طی یک بررسی آماری (آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کاملاً تصادفی) این نتایج به دست آمد.  نتایج نشان می‌‌دهد که هر چهار عامل به طور معنی­دار بر عملکرد دستگاه (بر حسب تعداد میوه در واحد زمان) مؤثرند (01/0p<).  اما مؤثرترین عامل، مدت­زمان حسگر است که اثر متقابل آن نیز بر عملکرد دستگاه معنی­دار است، به طوری­که می­توان با تنظیم بهینه زمان­سنج­ها در داخل برنامه PLCزمان لازم برای جداشدن هر میوه را از طریق محاسبه دقیق زمان عبور میوه از مانع و از دریچه­ها کاهش و در نتیجه عملکرد دستگاه را افزایش داد.  نتایج آزمایش‌ها نشان می‌­دهد که بیشینه عملکرد دستگاه برای میوه کیوی و در شیب ورودی 50 درجه و مدت زمان یک ثانیه برابر با 40/872 (عدد در ساعت) است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Performance of an Apple and Kiwi-Fruit Electronic Grading System

چکیده [English]

An electronically automated system for grading fruits was designed and its performance was evaluated. The machine comprised of two electronic and mechanical sections; the fruit passed through them and was graded by weight using a 30 N load cell and a supported control. Then The effect of four independent variables on machine performance was investigated. The independent variables in the first test were fruit type (two types), input slope (30°, 40°, 50°), and sensing time (1, 1.5, 2, 2.5, 3 sec). In the second test, the independent factors were fruit shape (apple, kiwi,-fruit) and output slope (10°, 30°, 50°). Three main factors were statistically significant for machine performance (fruits/sec). It was found that the most important factor was the timing of the load cell. Optimum correction of the timers by calculating the timing of fruit passing the sections and gates increased the performance of the machine. Results showed that maximum capacity was achieved for kiwi fruit with an input slope of 50° and 1 sec of time for the load cell, totaling 872.4 fruits/hr.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apple
  • Electronic system
  • Grading
  • Kiwi fruit
  • weight

Al-Ohali, Y. 2011. Computer vision based date fruit grading system: Design and implementation. J. King Saud University (Comput. Info. Sci.). 23, 29–36.

Anon. 2006. Iran Agricultural statistical Data. Ministry of Jihad-e-Agriculture Pub. Tehran. Iran. (in Farsi)

Carlomagno, G., Capozzo, L., Attolico, G. and Distante, A. 2004. Non-destructive grading of peaches by near-infrared spectrometry. Infrared Phys. Technol. 46(1-2): 23–29.

Chamberlin, D. W. and Irving, D. W. 1978. Apparatus for Mechanically Sorting Fruit. U. S. Patent. No. 4081362. Available at: http://www.uspto.gov/, http://www.freepatentsonline.com

Esmaelie-Jokandan, M. 2009. Determination of Physical and Mechanical Properties of Orang in two common varieties of North Region. M. Sc. Thesis. University of Mohaghegh Ardabili. Ardabil. Iran. (in Farsi)

Fellows, P. J. 1990. Food Processing Technology, Principles and Practices. Ellis-Horwood Limited. A Divisoin of Simon & Schuster International Group. New York..

Hoover, M. C. and Codding, E. M. 1976. Color Sorting Apparatus. U. S. Patent. No. 3980181. Available at: http://www.uspto.gov/, http://www.freepatentsonline.com

Husome, R. G., Fleming, R. J. and Swanson, R. E. 1978. Color Sorting System. U. S. Patent. No. 4131540. Available at: http://www.uspto.gov/, http://www.freepatentsonline.com

Jarimopas, B., Toomsaengtong, S. and Inprasit, C. 2007. Design and testing of a mangosteen fruit sizing machine. J. Food Eng. 79(3): 745- 751.

Leemans, V. and Destain, M. F. 2004. A real-time grading method of apples based on features extracted from defects. J. Food Eng. 61, 83–89.

Lorestani, A., Omid, M., Baghery-Shuraki, S., Borgheie, A. M. and Tabatabaiefar, A. 2006. Design and verification of a fuzzy system on golden delicious apple grading based on color and size. Proceedings of the 4th National Congress on Agricultural Machinery and Mechanization. Aug. 29-30. Tabriz, Iran. (in Farsi)

Riyadi, S., Marzuki Mustafa, M., Hussain, A. and Hamzah, A. 2007. Papaya fruit gradingbased on size using image analysis. Proceeding of the International Conference on Electrical Engineering and Informatics. June. 17-19. Institute Teknologi Bandung. Indonesia.

Shafieie, S. 2007. Determination of Mechanical Properties of Apple and Analysing of Bruises due to Impact. M.Sc. Thesis. University of Eurumia. Eurumia. Iran. (in Farsi)

Tabatabaie-Kolur, R. and Hashemi, J. 2008. Grading of citrus fruits by using centrifugal force. Proceedings of the 5th National Congress on Agricultural Machinery and Mechanization. Aug. 27-28. Mashhad. Iran. (in Farsi)

Unaya, D., Gosselinb, B., Kleynenc, O., Leemansc, V., Destainc, M. F. and Debeird, O. 2011. Automatic grading of Bi-colored apples by multispectral machine vision. Comput. Electron. Agric. 75, 204–212.

Xiaobo, Z., Jiewen, Z. and Yanxiao, L. 2007. Apple color grading based on organization feature parameters. Pattern Recogn. Lett. 28(15): 2046–2053.