نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال‌غرب و غرب کشور

2 دانشجوی گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 استاد گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 کارشناس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال‌غرب و غرب کشور، تبریز

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی دقیق 22 ایزوله لاکتوباسیلوس جدا شده از محصولات لبنی سنتی منطقۀ آذربایجان است.  بدین­منظور، ژن 16S rRNA با جفت آغازگر‌های عمومی طی واکنش زنجیره پلی­مراز (PCR) تکثیر شد.  قطعه‌ای به طول 1500 جفت باز مشابه با اندازه مورد انتظار تکثیر شد.  استفاده از 5 آنزیم برشی Bsp143I، BsuRI، TaqI،  MspHindIII و مقایسه الگوی برشی حاصل از نرم­افزار GeneDoc، تنوع گونه‌ای در بین باکتری‌ها را نشان داد.  بر اساس الگوهای برشی، ایزوله‌ها به گونه‌های لاکتوباسیلوس برویس، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس کازئی، لاکتوباسیلوس آژیلیس، لاکتوباسیلوس دلبروکی و لاکتوباسیلوس ساکی شباهت نشان دادند.  از بین ایزوله‌ها، 8 ایزوله جهت همسانه‌سازی انتخاب و برای توالی‌یابی ارسال شد.  در مجموع، 5 ایزوله به عنوان پلانتاروم، 2 ایزوله به عنوان برویس و یک ایزوله به عنوان Lactobacillus sp.  شناخته شدند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Molecular Identification of Probiotic Bacteria in Traditional Dairy Products of Azerbaijan using 16S rDNA

چکیده [English]

This study utilized molecular methods to identify 22 isolates from traditional dairy products of Azerbaijan. PCR was carried out using the universal primers of 16S rDNA and a fragment of ~1500bp was amplified. Amplified ribosomal DNA restriction analysis was performed using BsuRI, MspI, HindIII, TaqI and Bsp143I. ARDRA results were compared to the restriction profile in enzymatic restriction and bioinformatics analyses (GeneDoc). The isolates were identified as Lactobacillus brevis, plantarum, casei, agilis and saki. To better characterize the isolates, fragments of eight isolates were amplified, cloned and sequenced. The results identified five isolates as L. plantarum, two isolates as L. brevis and one isolate as Lactobacillussp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARDRA
  • Probiotic bacteria
  • 16S rRNA

Alizadeh, S. 2008. Isolation and biochemical identification of potentionally probiotic bacterria from traditional dairy product of Maku and Ahar. M.Sc. Thesis. Azad University. Zanjan. Iran
(in Farsi).

Andrighetto, C., De Dea, P., Lombardi, A., Neviani, E., Rossetti, L. and Giraffa, G. 1998. Molecular identification and cluster analysis of homofermentative thermophilic lactobacilli isolated from dairy products. Res. Microbiol. 149(9): 631-643.

Arenas, N. E., Polanco, J. C., Coronado, S. M., Durango, C. J. and Góme, A. 2009. Design of a molecular method for subspecies specific identification of Klebsiella pneumoniae by using the 16S ribosomal subunit gene. Colombia Médica. 40(3): 307-315.

Cardinal, M. J., Meghrous, J., Lacroix, C. and Simard, R. E. 1997. Isolation of lactococcus lactis strain producing inhibitory activity against listeria. Food Biotech.11(2): 129-146.

Delfederico, L., Hollmann, A., Martı´nez1, M., Iglesias, N. G., De Antoni, G. and Semorile, L.2005. Molecular identification and typing of lactobacilli isolated from kefir grains. J. Dairy Res. 73(1): 20-27.

Drake, M., Small, C. L., Spence, K. D. and Swanson, B. G. 1996. Rapid detection and identification of Lactobacillus spp. in dairy products by using the polymerase chain reaction. J. Food Protec. 59(10): 1031-1036.

Dunne, C., O'Mahony, L., Murphy, L., Thornton, G., Morrissey, D., O'Holloran, S., Feeny, M., Flynn, S., Feeney, M., Flynn, S., Fitzgerald, G., Daly, C., Kiely, B., O'Sullivan, G. C., Shanahan, F. and Collins, J. K. 2001. In vitro selection criteria for probiotic bacteria of human origin: correlation with in vivo findings. Clinical Nutri. 73(2): 386-392.

Ebrahimi, T. M., Ouwehand, A. C., Hejazi, M. A. and  Jafari, P. 2011. Traditional Iranian dairy products: A source of potential probiotic lactobacilli. African. J. Microbiol. Res. 5(1): 20-27.

Eslami, S. 2007. Investigation of potentionally probiotic bacteria from traditional dairy product of Kaleybar. M. Sc. Thesis. Shahid Beheshti University. Tehran. Iran. (in Farsi)

Fooks, L. J., Fuller, R. Gibson, G. R. 1999. Prebiotics, probiotics and human gut microbiology. Int. Dairy. J. 9(1): 53-61.

Ghotbi, M., Soleymaniyan Zad, S. and Sheikh Zeinoddin, M. 2010. Identification of facultative Hetrofermentive in Lighvan cheese. Iranian Food Sci. Tachnol. 6(2): 145-148. (in Farsi)

Giraffa, G., De Vecchi, P. and Rossetti, L. 1998. Note:Identification of Lactobacillus delbrueckii subspecies bulgaricus and subspecies lactis dairy isolates by amplified rDNA restriction analysis. J. Appl. Microbiol. 85(5): 918-92.

Goktepe, I. Vijay, K. J. and Ahmedna, M. 2006. Probiotics in Food Safety and Human Health. Taylor & Francis Group. LLC.

Jansson, J., Willing, B., Lucio, M., Fekete, A., Dicksved, J., Halfvarson, J., Tysk, C. and Schmitt-Kopplin, P. 2009. Metabolomics reveals metabolic biomarkers of Crohn’s disease. J. Pone. PLoS One 4(7), e6386. Doi: 10.1371.

Klaenhammer T. R. 2000. Probiotic bacteria: Today and Tomorrow. J.  Nutr. 130(2): 415-416.

Lotfi, H., Hejazi, M. A., Maleki Zanjani, B. and Barzgari, A. 2010. Isolation and Molecular Identification of Potentionally Probiotic Bactreia  from Traditional Dairy Product of Heris and Sarab. J. Food Sci. Tech. Res. 20(1): 1-17. (in Farsi)

Malik, A. Wenuganen, S. Suwanto, A. and Tjahjono, B. 2003. Cloning, DNA sequence, and expression of Aeromonas caviae WS7b Chitinase Gene. J. Mol. Biotechnol. 23(1): 1–10.

Tannock, G. W.1999. Identification of Lactobacilli and Bifidobacteria . Current Issue Molec.
1(1): 53-64.

Ventura, M. Casas, I. A. Morelli, L. and Callegari, M. L. 2000. Rapid amplified ribosomal DNA restriction analysis (ARDRA) identification of Lactobacillus spp. isolated from fecal and vaginal samples. Syst. Appl. Microbiol. 23(4): 504–509.

Zhong, W., Millsap, K., Bialkowska-Hobrzanska, H. and  Reid, G. 1998. Differentiation of Lactobacillus species by molecular typing. Appl. Environ. Microbiol. 64(7): 2418–2423.