نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی خراسان رضوی

2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 مدرس مجتمع آموزش جهادکشاورزی خراسان رضوی

چکیده

زیرة سبز گیاهی یکساله و مستعد برای مناطق خشک و نیمه خشک ایران است.  زیرة سبز به صورت دو مرحله‌ای و ابتدا با دست برداشت می شود؛ و پس از خشک شدن و کوبش، جداکردن و تمیزکردن محصول با استفاده از غربال‌های دستی انجام می‌گیرد.  در این پژوهش تأثیر عوامل مؤثر بر جداکردن و تمیز کردن ماشینی دانه‌های زیره پس از کوبش، با استفاده از یک دستگاه کمباین آزمایشی غلات بررسی شد.  در آزمایش‌ها، اثر نوع کاه‌بر، سرعت جریان هوا، زاویة پره‌های الک و زاویة قرارگیری الک نسبت به سطح افق بر درصد وزنی دانه‌های خارج شده از انتهای کاه‌بر، دانه‌های خارج شده از انتهای سیستم تمیزکننده و کاه و کلش موجود در مخزن دانه بررسی شد.  نتایج نشان داد که سرعت جریان هوا، زاویة پره‌های الک و همچنین زاویة قرارگیری الک نسبت به سطح افق بر درصد وزنی دانه‌های خارج شده از انتهای سیستم تمیزکننده و کاه و کلش موجود در مخزن دانه تأثیر معنی‌داری در سطح احتمال 1 درصد دارند و دانه‌های خارج شده از انتهای کاه‌بر تنها تحت تأثیر نوع کاه‌بر قرار می‌گیرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Wind Speed, Straw Walker and Sieve Conditions on Quality of Cumin Seed Cleaning

چکیده [English]

 Cumin is an annual plant suitable for cultivation in dry and semi-dry lands of Iran. It is harvested in two periods to prevent seed loss. Manual harvesting either by hand or using a scythe forms the initial stage. After drying and threshing, in the final stage, the seeds are manually sieved to be cleaned and separated from foreign material. This harvesting method is time-consuming and labor intensive and causes high loss, decreasing quality and increasing seed pollution. A combine harvester was used to study the function of effective factors on the separation and cleaning of cumin seeds after threshing. The effect of independent variables (type of straw walker, wind speed, sieve blade angle, sieve angle) on dependent parameters (percent of seed loss by weight from straw walker, from cleaner system, percent of straw by weight in seed hopper) was investigated using a randomized complete block design. As the size and moisture content of cumin seed increased, terminal velocity increased. The results showed that wind speed, sieve blade angle and sieve angle had significant effects (P < 0.01) on percent of seed loss by weight in the cleaner system and percent of straw by weight in the seed hopper. The percent of seed loss in the straw walker was also affected by the type of straw walker used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cumin
  • physical properties
  • Seed cleaning
  • Seed separation

Anon. 1999. Moisture Measurment-Unground Grain and Seeds. ASAE Standard.

Anon. 2010. Agricultural Statistical Bulletin. Ministry of Jihad-E-Agriculture. Province of Khorasan Razavi.  (in Farsi)

Craessaerts, G., Saeys, W. and Missotten, B. 2007. A genetic input selection methodology for identification of the cleaning process on a combine harvester. Bios. Eng. 98(3): 297-303.

Kafi, M., Rashed, M., Kocheki, A. and Molafilabi, A. 2002. Cumin Cultivation. Mashhad University Pub. (in Farsi)

Panasiewicz, M., Sobczak, P., Mazur, J., Zawislak, K. and Andrejko, D. 2011. The technique and analysis of the process of separation and cleaning grain materials. J. Food Eng. 109, 603-608.   

Rothouy, S., Wacker, P., Yin, W. and Kutzbachi, H. D. 2003. Capacity increase of cleaning unit by circular oscillation. International Conference on Crop Harvesting and Processing. ASABE. USA.

Saiedirad, M. H., Javadi, A. and Mahdinia, A. 2010.  Effect of Drum and Concave Characteristics and Crop Moisture on Cumin Threshing Quality. J. Agric. Eng. Res. 10(4): 51-60. (in Farsi)  

Tabatabaeefar, A., Aghagoolzadeh, H. and Mobli, H. 2002. The design and development of a chickpea second sieving and grading machine. ASAE Annual Meeting. Paper No. 021175.