تأثیر غوطه‌وری در امولسیون روغنی و دمای نگهداری بر کیفیت انبارمانی خربزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین بهترین دمای نگهداری ارقام خربزه (قصری، خاقانی، تاشکندی) و انتخاب مناسب­ترین غلظت و زمان غوطه­وری در امولسیون روغن آفتابگردان و بیکربنات سدیم اجرا شد.  واریته­های مختلف خربزه پس از برداشت و پس از آنکه فرآیندهای مقدماتی حداقل (سردکردن مقدماتی و سورت کردن) روی آنها اجرا شد، با استفاده از امولسیون روغن آفتابگردان با غلظت­های 3 و 5 درصد و بیکربنات سدیم صفر و 2 درصد به مدت 5 و 10 دقیقه تیمار شدند.  همة نمونه­ها به همراه شاهد در سردخانه با دماهای 1، 5، 10، 18، و 25 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 90 تا 95 درصد به مدت 45 روز نگهداری شدند.  بلافاصله پس از برداشت و هر 15 روز یک بار صفات کمی و کیفی (درصد پوسیدگی، درصد کاهش وزن، میزان سرمازدگی، درصد مواد جامد انحلال­پذیر، سفتی بافت و میزان قند) و در پایان ماه نگهداری ارزیابی حسی انجام شد.  نتایج نشان می­دهد که غوطه­وری در امولسیون 3 درصد روغن گیاهی آفتابگردان حاوی بیکربنات ­سدیم 2 درصد به مدت 10دقیقه، غوطه­وری در امولسیون 5 درصد روغن گیاهی آفتابگردان حاوی بیکربنات­سدیم2 درصد به مدت 5 دقیقه، و
غوطه­وری در امولسیون 5 درصد روغن گیاهی آفتابگردان حاوی بیکربنات ­سدیم 2 درصد به مدت10 دقیقه به ترتیب باعث حفظ بهتر خصوصیات کمی و کیفی در رقم خاقانی شدند و ارقام تاشکندی و قصری به ترتیب در مقام­های بعدی قرار گرفتند.  حفظ صفات کمی و کیفی در رقم خاقانی در دماهای 1 و 5 درجه سلسیوس و در ارقام تاشکندی و قصری در دمای
10 درجه ­سلسیوس از سایر دماها بهتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Storage Temperature and Sunflower Oil Emulsion on the Quality of Melons

چکیده [English]

This research was conducted to determine the best temperature for storing different melon cultivars (ghasry, khaghany, tashkandy) and the best concentration and treatment length for immersion in an emulsion of sunflower oil and sodium bicarbonate. After harvest, precooling and sorting, the melons were treated with an emulsion of sunflower oil (3%, 5%) and sodium 2% sodium bicarbonate for 5 or 10 min. All treatments and the control were placed in cold storage at 1, 5, 10, 18, or 25 °C at 90%-95% relative humidity for 45 days. Quantitative and qualitative characteristics of melons (decay, weight loss, chilling injury, total soluble solids, flesh firmness, sugar content) were measured immediately after harvest and at 15 day intervals. Panel testing was done at the end of storage. The results showed that immersion in 3% sunflower oil and 2% sodium bicarbonate emulsion for 10 min, 5% sunflower oil emulsion and 2% sodium bicarbonate for 5 min, and 5% sunflower oil and 2% sodium bicarbonate for 10 min maintained the quantitative and qualitative characteristics of khaghany cultivar followed by tashkandi and ghasri cultivars. Temperatures of 1 and 5 °C were most suitable for preserving khaghany melons and 10 °C was best for tashkandy and ghasry cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chilling injury
  • Fungal Contamination
  • Melons
  • Qualitative characteristics
  • sodium bicarbonate
  • storage temperature
  • Sunflower
Abedi, B. 1995. Investigation on the effect of bush scraping on quality and quantity charactristics of melon varietes. M. Sc. Thesis. Ferdowsi university of Mashhad.  (in Farsi)
Aharoni, Y., Copel, A., Davidson, H. and Barkai-Golan, R. 1992.  Fungicide application in water and in wax for decay control in ‘Galia’ melons. New Zealand J. Crop Hort. Sci. 20, 177-179.
Aharoni, Y., Copel, A. and Fallik, E. 1993. Hinokitiol (p- thujaplicin), for postharvest decay control on 'Galia' melons. New Zealand J. Crop Hort. Sci. 21, 165-169.
Aharoni,Y. E., Fallik, A., Copel, M., Gil, S. and Klein, J. D. 1997 .Sodium bicarbonate reduces postharvest decay development on melons. Postharvest Biol. Technol.10(3): 201-206.
Anon. 1994. Fruit Juice Tests. 2nd Ed. Pub. No. 2685. ISIRI. (in Farsi)
Anon. 2006. Cantalloupe and Specialty Melons. http: //www. ces. edu.
Anon. 2009. Agricultural Statistics (2009-2010). Agric. Ministry Pub. (in Farsi)
Bi, Y. and Zhang, W.Y. 1991. Control decay of Hami melon with fungicides and hot water. Acta Phytophylica Sinica. 32, 367-369.
Conway, W., Leverentz, P., Janisiewiz, W. J., Blodgett, A. B., Saftner, R. A. and Camp, M. J. 2004. Integrating heat treatment, biocontrol and sodium bicarbonate to reduce postharvest decay of apple caused by Colletotrichum acutatum and Penicillium expansum. Postharvest Biol. Technol. 34, 11–20.
Elgar, H. J., Watkins, C. B. and Lalu, N. 1999. Harvest date and crop load effects on a carbon dioxide related storage injury of ‘Braeburn’ apple. Hort. Sci. 34(2): 305-309.
Fallik, E., Shalom, Y., Alkalai-Tuvia, S., Larkovb, O., Brandeis, E. and Ravid, U. 2005. External, internal and sensory traits in Galia-type melon treated with different waxes. Postharvest Biol. Technol. 36, 69–75.
Faraji Harami, R. 1988. Science And Technology of Fruits and Vegetables. Tehran University Pub. Iran. (in Farsi)
Karabulut, O. A., Lurie, S. and Droby, S. 2001. Evaluation of the use of sodium bicarbonate, potassium sorbate and yeast antagonists for decreasing postharvest decay of sweet cherries. Postharvest Biol. Tech. 23, 233– 236.
Konopacka, D. and Plocharski, W. J. 2002. Effect of picking maturity, storage technology and shelf life on changes of apple firmness of ‘Elstar’, ‘Jonagold’ and Gloster’ cultivars. J. Fruit Oman. Plant Res. 10, 11-26.
Morris. S. C., Mc Conchie, R., Ma, K. Q. and Tang, W. H. 2001. Postharvest handling of melons in Australia and China. ACIAR proceeding. 105, 44-48.
Rahemi, M. 1994. Postharvest physiology of fruits and vegetables. Shiraze Uni. Press. (in Farsi)
Shybani, H. 1982. Horticultural. Sepehr Press. Tehran. Iran. (in Farsi)
Vito. M. and Saltveit, M. E. 1995. Influence of storage period and temperature on the postharvest characteristics of six melon (Cucumis melo L., Inodorous Group) cultivars. Postharvest Biol. Technol. 5(3): 211-219.
Wang, C. Y. 1993. Approaches to reduce chilling injury of fruits and vegetables. Hort. Rev. 15, 63-95.
Yang. B., Tian, S., Hongxia, L. and Zhang, W. 2003. Effect of temperature on chilling injury, decay and quality of Hami melon during storage. Postharvest Biol. Technol. 29(2): 229-232.
Yao, H., Tian, S. and Wang, Y. 2004. Sodium bicarbonate enhances biocontrol efficacy of yeasts on fungal spoilage of pears. Int. J. Food Microbiol. 93, 297– 304.
Zhiguo, Ju. and Curry, E. A. 2000. Stripped corn oil emulsion alters ripening, reduces superficial scald, and reduces core flush in ‘Granny Smith’ apples and decay in ‘d’Anjou’ pears. Postharvest Biol. Technol. 20, 185–193.