اثر پرمنگنات پتاسیم، واکس و بسته‌بندی بر کیفیت و طول دوره انباری میوه موز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

2 عضوهیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

چکیده

موز جزء میوه‎های فرازگرا است و کنترل فرایندهای مربوط به رسیدن آن در کاهش ضایعات این میوه مؤثر است.  در این آزمایش تأثیر تیمارهای آماده‌سازی و بسته‌بندی شامل: کیسه پلاستیکی، واکس خوراکی + کیسة پلاستیکی،کیسة پلاستیکی + پرمنگنات‌پتاسیم (دو یا چهار گرم به ازای هر کیلوگرم میوه)،واکس + کیسة پلاستیکی + پرمنگنات‌پتاسیم در مدت پنج هفته انبارداری در سردخانه (14 درجه سلسیوس) بر کیفیت و خصوصیات میوه موز رقم کاوندیش بررسی شد.  در فواصل زمانی8، 16، 24، 32، و40 روز پس از انبارکردن نمونه‌برداری و شاخص‌های رسیدگی میوه شامل: سفتی گوشت،مواد جامد انحلال­پذیر، pH آب میوه، کل کربوهیدرات‌ها، تانن، میزان ترکیبات فنلی کل، و قندهای پنتوز اندازه‌گیری شد.  آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار(هرتکرار شامل 4 میوه) و مقایسه میانگین‌ها با آزمون دانکن انجام شد.  نتایج نشان می‌دهد که تغییرات در رسیدن میوه‌های شاهد نگهداری شده در هوای آزاد شامل: افزایش در میزان مواد جامد انحلال­پذیر و قند‌های پنتوز، کاهش در pH آبمیوه، سفتی گوشت، درصد گسی، و میزان ترکیبات فنلی معنی‌داری است.  کاربرد تیمارهای واکس+ کیسه پلاستیکی و واکس+ کیسه پلاستیکی+ پرمنگنات پتاسیم به طور معنی‌داری موجب کند شدن فرایند رسیدن می‌شود.  تیمارهای واکس+ کیسه پلاستیکی+ چهار گرم پرمنگنات پتاسیم بیشترین تأثیر را در جلوگیری از افزایش میزان مواد جامد انحلال­پذیر، قند‌های پنتوز و کاهش pH آبمیوه، سفتی گوشت، درصد گسی و میزان ترکیبات فنلی دارند.  همچنین تیمار پرمنگنات پتاسیم +کیسه پلاستیکی و واکس با جلوگیری از تأثیر اتیلن، سبب تأخیر در رسیدگی میوه‌های موز می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Potassium Permanganate, Edible Wax and Packaging on Quality and Storage Life of Bananas

چکیده [English]

Bananas are climacteric fruits and controlling ripening is effective in reducing loss. This experiment studied the effect of packaging (plastic bag, edible wax and plastic bag, plastic bag and 2 or 4 g/kg potassium permanganate) over 5 weeks of cold storage on the quality and characteristics of Cavendish cultivar bananas. The samples were removed from storage at 8, 16, 24, 32 and 40 days and fruit maturity (pH, hardness of fruit pulp, percent tannin, pentoses, amount of phenol, total carbohydrates) were measured. The experiment was a factorial completely randomized design with four replications (each with four bananas). Changes in ripening measured for control bananas stored in an open area showed total soluble solids (TSS), pentoses and glucose increased and pH, hardness of fruit pulp, percent of tannin, and amount of phenol decreased. The use of wax treatment and plastic bags or wax and plastic bag with potassium permanganate decreased the ripening process significantly. Wax and plastic bags and 4 g potassium permanganate was the most effective treatment to prevent an increase in TSS, pentoses and glucose and decrease pH, hardness of fruit pulp, percent of tannin, and amount of phenol. The use of potassium permanganate, plastic bags and wax was effective in preventing the effects of ethylenes and delay ripening of bananas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Banana
  • fruit ripening
  • Potassium permanganate
  • Storage
Abdullah, H. Rohaya, M. A. and Mohd Yunus, J. 1993. Effects of precooling‚ ethylene absorbent and partial evacuation of air on storage of banana (Musa sp. cv. Berangan) under modified atmosphere J. MARDI Res. Malaysia. 21(2):171-177.
Ali, Z. M. L. Chin, H. and Lazan, H. 2004. A comparative study on wall degrading enzymes, pectin modification and softening during ripening of selected tropical fruits. Plant Sci. 167(2): 317-327.
Anon. 1990. Official Methods of Analysis. 15th Ed. Association of Official Analytical Chemists (AOAC): Arlington. VA.
Claud‚ E. J. and Calvo‚ B. S. 1994. Chemical control on the ripening of ‘Laktan ’banana. Res. J. 4, 139-144.
Dhopte, A. M. and Phadnawis, B. N. 2002. Biochemical Analyses of Plant Products. Agrobios Pub. India.
Dubois, M. K. A., Gilles, J. K., Hamilton, P. A., Rebers, A. and Smith, F. 1956.Colorimetric method fordetermination of sugarsandrelated substances. Analytical Chem. 28, 350-356.
Elzayat‚ H. E. 1996. Influence of plastic wrapping on storage and quality of banana. Bulletin of Faculty of Agriculture. University of Cairo. 47, 295-303.
Jayaraman, K. S and Raju, P. S. 1992. Developmant and evaluation of a permanganate – based  ethylene scrubber for extending the shelf  life of fresh fruits and vegetables.  J. Food Sci. Technol. 24, 77-83.
Lohani, S., Trivedi, P. K. and Nath, P. 2004. Changes in activities of cell wall hydrolases during ethylene – induced ripening in banana: effect of 1- MCP, ABA and IAA. Postharvest Biol. Technol. 31(2):119 -126
Madhava, R. D. and Rama, R. M. 1979. Post harvest changes in banana Cv. Robusta. Indian J. Hort. 36(4): 387-393.
Malik, C. P. and Singh, M. B. 1980. Plant Enzymology and Histoenzymology. Kalyani Pub.
Meydani, J. and Hashemi, A. S. 1998. Post-harvest Physiology. Agricultural  Education  Press. (in Farsi)
Nawar‚ A., EL-Shamy‚ H. A. and Allam, A. M. 1988. Delaying banana fruits ripening by silver nitrate and potassium permanganate treatments. J. Agric. Res. 14(2):1002-1012.
Parvaneh, V. 2007. Quality Control and Chemical Analysis of Foods. Tehran University Pub. (in Farsi)
Purgatto, E., Lajolo‚ F. M., do Nascimento‚ J. R. and Cordenunsi, B. R. 2001. Inhibition of beta-amylase activity, starch degradation and sucrose formation by indole-3-acetic acid during banana ripening. Planta. 212, 823-828.
Rahemi, M. 1998. Postharvest Physiology. Shiraz University Press. (in Farsi)
Rao, D. V. R. and Chundawat, B. S. 1991. Chemical regulation of ripening in banana bunches cv. Lacatan at non – refrigerated temperatures. Haryana J. Hort. Sci. 20, 6-11.
Lin, R. L. and Zhang, Q. C. 1993. Preliminary report on study of treating banana with freshness-preserving agent K2MNO4-amargosite. Fujian Agric. Sci. Technol. 3, 15-16.
Sarkar‚ H. N., Hassan, M. A. and chattopdhyay‚ P. K. 1997. Influence of polyethylene packing on the postharvest storage behaviour of banana fruit. Hortic. J. 10, 31-39.
Satyan, S. H., Scott, K. J. and Best, D. J. 1992. Effect of storage temperature and modified atmospheres on cooking bananas grown in New South Wales. Trop. Agric. 69, 263-267.
Satyan, S., Scott, K. J. and Graham, D. 1992. Storage of banana bunches in sealed polyethylene tubes. J. Hortic. Sci. 67(2): 283-287.