بررسی اثر سرعت دورانی کوبنده، فاصله کوبنده از ضد‌کوبنده و طول ساقه برش‌یافته بر برخی از خصوصیات کیفی گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

گندم مهم‌ترین ماده غذایی در الگوی مصرف مردم است.  بیش از 50 درصد انرژی مورد نیاز هر فرد در ایران از نان تأمین می‌شود و تلاش در جهت کاهش ضایعات این محصول بسیار مهم است.  در این تحقیق، تأثیر سطوح مختلف سرعت دورانی کوبنده (700، 800، 900، و 1000 دور بر دقیقه)، فاصلۀ کوبنده از ضد‌کوبنده (8، 10، 12، و 14 میلی‌متر)، و طول ساقۀ برش‌یافته (60-50، 70-61، و 80-71 سانتی‌متر) بر درصد شکسته‌های گندم برداشت شده شامل: لب‌پر، نیم‌دانه، خرده، و ریز بررسی شده است.  به این منظور از یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و از آزمون دانکن نیز برای مقایسة بین میانگین‌ها استفاده شد.  کمباین مورد آزمایش یک دستگاه کمباین کلاس مدل لکسیون 510 مجهز به سامانه موقعیت‌یاب جهانی و حسگر نمایشگر عملکرد بود.  آزمایش در یکی از مزارع شهرستان پاسارگاد استان فارس که گندم رقم مرودشت با کمبینات مارک آمازون کشت شده بود انجام شد.  نتایج این بررسی نشان می­دهد، سرعت دورانی 700 دور بر دقیقه، فاصلۀ کوبنده و ضد‌کوبنده 10 میلی‌متر، و طول برش‌یافته 80-71سانتی‌متر بیشترین تأثیر را بر کاهش میزان شکستگی دانه گندم (چهار گروه شکسته) دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of the Thresher Drum Rotary Speed, Distance Between Thresher Drum and Sieve, and Stem Height on Wheat Quality

چکیده [English]

In this study, the effect was evaluated of thresher drum rotary speed (700, 800, 900, 1000 rpm), distance between thresher drum sieve (8, 10, 12, 14 mm) and stem height (50–60, 61–70, 71–80 cm) on the percent breakage into chipped kernals, half kernels, bits and fine particles. A Lexion 510 class combine harvester was used equipped with GPS and yield monitoring equipment. A randomized complete block design and split factorial arrangement with three replications and a Duncan test was used for statistical analysis. Testing was done at a Pasargad farm in Fars province. Marvdasht variety wheat was planted using an Amazon combinat. The results showed that the drum rotary speed had a significant effect on threshing loss and percentage of damaged grains. The best result was produced by a thresher drum rotary speed of 700 rpm, 10 mm distance between thresher drum and sieve and a stem height of 71– 80 cm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality properties
  • Rotary speed of concave thresher drum
  • stem height
  • sieve
  • Wheat
Andrews, S.B., Siebenmorgen, T.J., Vories, E.D. and Lower, D.H. 1993. Effects of combine operating  parameters on harvest loss and quality in rice. Trans. ASAE. 36(6): 1599-1607.
Arvinder, S., Garg, I.K., Sharma, V.K. and Singh, A. 2001. Effect of different crop and operational parameters of a combine on grain damage during paddy harvesting. J. Res. Punjab Agric. Uni. 38(3-4): 241-252.
Behruzi lar, M. 2001. Engineering Principles of Agricultural Machines. Islamic Azad University Scientific Pub.
Behruzi lar, M., Hasanpur, M., Sadeghnezhad, H., Asadi, A., Khosravani, A. and Saati, M. 1995. Cereal combine loss. Research Report. Agric. Eng. Res. Ins. (AERI). (in Farsi)
Dreszer, K. and Gieroba, J. 1999. Mechanical damage to grain in multidrum threshing and separating. Sets. International Agrophysics. 13(1): 73-78.
Kirkkari, A.M., Peltonen, S.P. and Rita, H. 2001. Reducing grain damage in naked oat through gentle harvesting. Agric. Food Sci.  Finland. 10(3): 223-229.
Kowalczuk, J. 1999. Pattern of seed losses and damage soybean harvest with grain combine harvester. International Agrophysics. 13(1): 103-107.
Kumar, R. and Goss, J.R. 1979. Analysis and modeling of alfalfa seed harvest losses. Trans. ASAE. 22, 237-242.
Lashgari, M., Mobli, H., Omid, M., Alimardani, R. and Mohtasebi, S. 2007. An investigation of the Effects of the forward speed, cylinder rotation and clearance between a combine,s cylinder and concave on wheat kernel breakage and seed germination. Iranian J. Agric. Sci. 38(4): 603-609.      
Mansuri, H. and Minaee, S. 2003. Effect of machine parameters on wheat losses in JD combine. Proceedings of the 1st National Symposium on Losses of Agricultural Products. Tehran, Iran. Oct. 20, 92- 94. (in Farsi)
Mohr, J.H. 2007. Lexion 510 Operator Manual. Claas Gmbh.
Santokh, S., Sidhu, H.S., Ahuja, S.S. and Singh, S. 2002. Grain losses in combine harvesting of paddy. J. Res. Punjab Agric. Uni. 39(3): 395-398.
Singh, K.N. and Singh, B. 1981. Effect of crop and machine parameters on threshing effectiveness and seed quality of soybean. J. Agric. Eng. Res. 26, 349-355.
Tahir, A.R., Khan, F. and Khurram, E. 2003. Techno-economic feasibility of combine harvester (Class. Denominator). Inter. J. Agric. Biology. 5(1): 57-60.