ساخت و ارزیابی دستگاه گردوشکن تک پوسته‌ای خمره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهرکرد

چکیده

گردو یکی از محصولات مهم خشکباری دنیاست و سطح زیر کشت آن هر ساله رو به فزونی است.  بر اساس آمار سازمان خواروبار و کشاورزی جهان (FAO)، میزان صادرات این محصول در سال 2008 حدود 17/1 میلیارد دلار بوده است.  ایران منشا تولید گردو و سومین کشور تولیدکننده این محصول در دنیاست.  توجه به مراحل مختلف از تولید تا مصرف گردو بسیار با اهمیت است.  از آن­جا که مغز گردوی با کیفیت بسیار بالا بازارپسندتر است، لذا شرایطی که بتواند این موضوع مهم را عملی سازد بسیار ارزشمند خواهد بود. برای دستیابی به این هدف، دستگاه گردوشکن تک پوسته‌ای خمره‌ای ساخته و ارزیابی شد.  به همین منظور نحوه شکستن محصول و کیفیت مغز آن در چهار گروه اندازه‌بندی متفاوت، چهار دور روتور دوار دستگاه و در چهار سطح رطوبتی با سه تکرار در هر نمونه بررسی شد.  نتایج پس از ویرایش داده‌ها به­صورت آماریتجزیه و تحلیل و مشخص شد که مغز گردوی با کیفیت بالا در سطح رطوبتی 10 تا 14 درصد، سرعت280 دور بر دقیقه روتور دوار دستگاه و از گردوهایی به‌دست می‌آید که قطر بزرگ­تر آن­ها 75/31 تا 55/30 میلی‌متر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fabrication and Evaluation of a Single-shell Barrel-type Mechanized Walnut Cracker

چکیده [English]

Walnuts are one of the most important nut crops worldwide. The area under cultivation increases every year. In 2008, the Food and Agriculture Organization reported exports of about $17.1 billion. The country of Iran is the 4th largest producer of walnuts in the world. Stages from production to consumption are very important, because the condition and quality of the shelled nutmeats affects the marketable yield. The present study fabricated a single-shelled barrel-typewalnut cracker and assessed it for quality at 4 sizes of nutmeat, 4 rotor speeds, and 4 humidity levels with three replications. The results of statistical analysis found that the best quality nutmeats were achieved at 10% to 14% moisture (level 1), 280 rpm rotor speed, and 55.30-75.31 mm walnut size (Juglans regia).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial walnut cracker machine
  • Quality of nut
  • Sorting of walnut
Anon. 1997. United States Standards for Grades of Walnuts (Juglans Regia) in the Shell. United States Department of Agriculture.
Anon. 2010. Agricultural Amarnameh. Daftre Amar and Information Technology. Ministry of Agriculture. Tehran. Iran. (in Farsi)
Beyhan, O., Kaya, I., Sen, S. M. and Dogan, M. 1995. Fatty acids composition of walnut (Juglans regia L.) types selected Darenda. Turkh  J. Agric. For. 19(4): 299-302.
Dean Dale, H. and Santa, R. 1950. Walnut Cracker Invention. Serial No. 154-634. Santa Rosa. California.
Ghafari, A., Chegini, G. R., Khazaei, J. and Vahdati, K. 2011. Design construction and performance evaluation of the walnut cracking machine. Int. J. Nuts Sci. 2(1):11-16.
Koyuncu, M. A., Ekinci, K. and Savran, E. 2004. Cracking characteristics of walnut. Biosystems Eng. 87(3): 305-311.
Michael, P., Robert, P. and Hughson, B. 1994. Walnut Cracking Mechanism Invention. Serial No.
5, 325, 769.
Mulvany,  H. A. 1954. Electric Walnut Cracking Machine Invention. Serial No. 2,685, 312.
Oluwole, F. A., Aviara, N. A. and Haque M. A. 2004. Development and performance tests of a sheanut cracker. Food Eng. 65‚ 117-123.
Riddle, M. F. 1923. Nut Cracking Machine Invention. Serial No. 600, 474.
Satari-Najaf Abadi, M. 2011. Assessment of physical properties of three iran commercial high consumption walnut.  Proceeings of the 4th National Conference of Agricultural Wastes.  CZK. (in Farsi)                      
Vakili, M. and Noriyan, M. 2009. Step by Step Modeling Tutorial in Catia Software. 4th Edition. Posted Dibagaran. Tehran. Iran. (in Farsi)
Zabolestani, M. 1998. Design andFabrication method of walnut drier. M. Sc. Thesis. Faculty of Agriculture. Tehran University. Iran. (in Farsi)