مقایسه سه نوع کمباین متداول برنج در منطقه مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

2 استادیار موسسه تحقیقات برنج گیلان

3 محقق موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده

در کشورهای توسعه یافته،کمباین‌های برداشت برنج با عرض کارهای مختلف در دو نوع خوشه تغذیه و بوته تغذیه در دسترس هستند.  در سال‌های اخیر هر دو نوع کمباین برنج از کشورهای آسیای شرقی از جمله چین، ژاپن و کره جنوبی وارد کشور شده ولی عملکرد آن­ها از نظر فنی و اقتصادی بررسی یا ارزیابی نشده است.  این تحقیق، به منظور رسیدن به هدف فوق و انتخاب ماشین مناسب برداشت انجام شد.  تیمارهای مورد ارزیابی عبارت بودند از: 1- کمباین خوشه تغذیه دو ردیفه ISEKI، 2-کمباین خوشه تغذیه سه ردیفه KUKJEو 3-کمباین بوته تغذیه JIANGSU.  این تحقیق در قالب آزمایش بلوک‌های کامل تصادفی و با 3 تکرار در مزرعه مرکز توسعه وتکنولوژی هراز (کاپیک) به اجرا درآمد.  نتایج نشان می‌دهد که در سطح احتمال 5 درصد بین تیمارهای آزمایشی از نظر درصد ضایعات، جریان جرمی، ظرفیت‌های نظری و مؤثر و هزینه‌های برداشت محصول در هکتار، اختلاف معنی‌داری وجود دارد ولی از نظر درصد لغزش، بین آن­ها اختلاف معنی‌دار نیست.  از نظر بازده مزرعه‌ای، کمباین بوته تغذیه با 9/65 درصد در گروه الف، کمباین سه ردیفه KUKJEبا 36/48 درصد در گروه ب و کمباین دو ردیفه ISEKIدر گروه آخر قرار گرفت.  از نظر بالا بودن میزان ضایعات، کمباین بوته تغذیه با 74/1 درصد تلفات دانه (بدون احتساب ریزش طبیعی) در گروه اول و سایرکمباین‌ها در گروه بعد قرارگرفتند.  کمباین بوته تغذیه نسبت به دو کمباین دیگر دارای  کم­ترین هزینه برداشت به ازای هر هکتار شالیزار است.  با توجه به نتایج به­دست آمده، از نظر فنی و اقتصادی، استفاده از کمباین بوته تغذیه به­منظور برداشت برنج توصیه می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Three Conventional Rice Combine Harvesters in Mazandaran, Iran

چکیده [English]

Two types of paddy combine harvester (head-feed and whole-crop) are commonly available in different widths in developed countries. The use of combine harvesters can greatly decrease labor costs and efficiency. Combine harvesters have been introduced in several East Asian countries (China, Japan, South Korea) to decrease costs, but their technical and economic performance has not yet been studied. The current study examined three combine harvesters with different mechanisms and widths: Iseki (2 rows, head-feed; Japan), Kukje (3 rows, head-feed, South Korea); Jiangsu (whole-crop, China). The experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications. The results showed that there were significant differences between treatments for field efficiency, loss, feed rate, theoretical and effective field capacity, and cost per ha. There was no significant difference in slippage among the combine harvesters. The whole-crop combine had the highest rate of loss at 1.74% (excluding natural loss) and soil compaction. The whole-crop combined cost per ha was lowest at 1.3873 million rials. It can be concluded that the whole-crop combine performed the best of the tested combines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combine harvester
  • Harvesting
  • Paddy Field
  • rice
Aghagolzadeh, H.  2008. Test report of head feed combine (model 4LZ-2. 0). Center of Development and Technology of Haraz Area. (in Farsi) 
Alizadeh, M. 2001. Survey of losses in rice harvesting methods. Final Report. No. 80.662. Rice Research Institute of IRAN. (in Farsi)
Anon. 1997. Terminology for Combines and Grain Harvesting. ASAE S343.3. American Society of Agricultural and Biological Engineers.
Behroozi-Lar, M. 2000. Principles of Design of Agricultural Machinery. Scientific Publish Center of Islamic Azad University Pub. (in Farsi)
Culpin, C. 1986. Farm Machinery. William Collins Sons & Co. Ltd. U. K. 
Ehdaee, B. 1990. General Statistic. Shahid Chamran University Pub. (in Farsi)
Hasanjani, H., Hoseini, M., Khademolhosaini, N. and Alizadeh, M. 2007. Evaluation of harvesting methods of rice in Giluan provience. J. Agric.. 9(1): 23-38. 
Pradhan, S. C., Biswajit, R., Das, D. K. and Mahapatra, M. 1998. Evaluation of various paddy harvesting methods in Orissa, India. Agric. Mech. Asia Africa. Latin America (AMA). 29(2): 35-38.
Renpu, B. 1999. Mechanization and industrialization about rice production in China. Agric. Mech. China. 164, 4-9. 
Roy, S. K., Jusoff, K., Ismail, W. I. W. and Ahmad, D. 2001. Performance Evaluation of a combine harvester in Malaysian paddy field. Asia Pacific Advanced Network (APAN) Penang Meeting. Aug.
20-22. University Science Malaysia. Penang. Malaysia.
Soltani, Gh. R. 1992. Engineering Economy. Shiraz University Pub. (in Farsi)
Vicha, M., Kastsunobu, G. and Yoshiaki, G. 1992. Performance test of rice combine harvesters. Kasetsart J. Nat. Sci.  26(5): 97-102. 
Yiyuan, J. 2003. Combine harvesting mechanization for rice and wheat in China. Proceedings of the International Conference on Crop Harvesting and Processing. Feb. 9-11. Louisville. Kentucky. USA.