بررسی کیفیت و عمر انباری ارقام انگور ترکمن و مقایسه آن با رقم‌های محلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

2 محقق بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

چکیده

انگور میوه­ای نافرازگرا است کهمیزان فعالیت فیزیولوژیک آن پایین است، اما در معرض کاهش شدید آب قرار دارد.  انگور عمر انباری کوتاهی دارد و پس از دو تا سه روز، مشکلاتی مثل خشک شدن و قهوه‌ای شدن ساقه، ریزش حبه‌ها و حتی چروکیدگی و پلاسیده شدن حبه‌ها و در برخی موارد آسیب‌های میکروبی در آن به‌وجود می‌آید.  با توجه به افزایش تقاضا برای مصرف تازه­خوری انگور، ارقام و نمونه‌های جدیدی که بتوانند از نظر خصوصیات کیفی با نمونه‌های موجود رقابت کند و عمر انباری بالاتری نیز داشته باشند، شدیداً مورد توجه هستند.  پس از وارد کردن 8 رقم انگور اهدایی ترکمنستان، این ارقام به مدت 6 سال در باغ به حالت قرنطینه نگهداری و سپس در ایستگاه طرق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی کشت گردید­.  کیفیّت و قابلیّت انبارداری این نمونه‌ها در این پروژه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ارقام ترکمن با ارقام داخلی مقایسه شدند.  بر همین اساس این هشت رقم در کنار ارقام داخلی (کج انگور، کلاهداری و رزقی) کشت شدند و پس از برداشت محصول، بسته‌بندی و نگهداری در سردخانه، خصوصیات کیفی و کمّی و عمر انبارداری این نمونه­ها بررسی و مقایسه شد.  نتایج نشان داد که ارقام ترکمن خصوصیات کیفی و کمّی مناسب و از همه مهم­تر عمر انباری بالایی دارند و می­توانند به ­عنوان ارقام جدید معرفی و استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality and Shelf Life of Torkaman Grape Cultivars and Local Cultivars

چکیده [English]

The table grape (Vitis viniferal) is a non-climacteric fruit with a relatively low rate of physiological activity and is subject to serious water loss after harvest that can result in dry brown stems, shattered grapes, and wilted and shriveled grapes. Grapes can be stored for a short time, but increasing living standards have increased the demand for fresh grapes in Iran. The possible introduction of new grape varieties of good quality with long shelf lives has been a focus of attention. The present study compared the performance of 8 Torkaman cultivars and 3 local cultivars (Koladary, Kajangor, Rezghy). The result showed that the Torkaman cultivars had good quality and quantity characteristics and, most importantly, longer shelf lives and are recommended as potential varieties for cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality
  • Shelf life
  • Torkaman grapes
Crisosto, C. H. and Smilanick, J. L. 1993. Table Grapes: Postharvest Quality Maintenance Guidelines. Available at: http://postharvest.ucdavis.edu/produce/produce facts.
Crisosto, C. H., Smilanick, J. L., Dokoozlian, N. K. and Luvisi, D. A. 1994. Maintaning table grape postharvest quality for long distant markets. International symposium on table grape production. June 28-29. American Society for Enology and Viticulture.
Fitzgerald, J. 2002. Post harvest grape handling. Final Report. No. 332052. USDA Marketing Assistance Project.
Gacula, J. R. and Singh. 1984. Statistical Methods in Food and Consumer Research. Academic Press Inc. U.S.A.
Hossini, Z. 1990. Common Methods for Food Analysis. Shiraz University Pub. (in Farsi)
Isbat, M. and Zeba, N. 2011. Quality and shelf life evalution of two grape varieties in different
agro-ecological zones of Bangladesh. J. Expt. Biosci. 2(2): 89-96.
Karim, G. 1995. Microbial Examination of Foods. Tehran University Pub. (in Farsi)
Morris, J. R. 1980. Handling and marketing of Muscatine grape. Fruit South. 4(2): 12-14.
Murugan, A. M., Rangith, S. A. and Vidhya, S. 2011. Evaluation of shelf life and organoleptic aspects of fruit stored in modified traditional earthen pot cool. Indian J. Tradit. Know. 10(2): 375-379.
Sharayei, P. and Mokhtarian, A. 2003. Inveastigation the effect of grapeguard on quality and controling storage disease of grape in cold storage. Research Report. No. 267. Khorasane Razavi Agricultural and Natural Resources Research Center. (in Farsi)
Tafazoli, A., Hekmati, J. and Firozeh, P. 1993.Grape. Shiraz University Pub. (in Farsi)
Walker, T. L., Morris, R. J., Threfall, R. T. and Main, L. E. 2001.Density separation, storage,                    shelf life, and sensory evaluation of ‘Fry’ Muscadine grapes. Hort. Sci. 36(5): 941-945.
Zhang, M., Tao, Q., Huan, Y., Wang, H. and Li, G. 2002. Effect of temperature control and high humidity on the preservation of JUFENG grapes. Int. Agrophysics. 16, 277-287.
Zhou, L., Cao, M. and Zhu, Z. 1998. A study on effects of several new fresh – keeping agents on grape fruits in cold storage. Acta Agric. Shanghai. 14(4): 84-99.