بررسی امکان استفاده از پیازکن میله‌ای برای برداشت پیاز در کشت متراکم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

2 عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده

الگوی کشت پیاز در مناطق عمدة پیازکاری ایران به صورت پخشی (درهم) است و تمامی عملیات زراعی شامل وجین و برداشت با نیروی انسانی انجام می‌گیرد به طوری­که تنها برای کندن پیاز، چهل کارگر روز در هکتار مورد نیاز خواهد بود.  استفاده از ماشین‌های عقب‌سوار تنها در صورتی امکان­پذیر است که محل تردد چرخ‌های تراکتور به اندازه حداقل چهل سانتی‌متر‏ خالی از محصول باشد.  این امر به رها شدن 20 درصد مساحت زمین منجر شده و کاهش عملکرد محصول را به دنبال دارد.  در تحقیق حاضر، امکان استفاده از ادوات جلوسوار برای کندن و ردیف کردن کل سوخ‌های نواری معادل عرض اتکای تراکتور یا برای کندن و ردیف کردن سوخ‌هایی که فقط در جلوی چرخ‌ها قرار می‌گیرند، بررسی گردید.  تیمار‌های مورد ارزیابی شامل نصب یک پیازکن میله‌ای در جلوی تراکتور و اضافه کردن ضمایمی برای کنار زدن سوخ‌های قرار گرفته در جلوی چرخ‌های تراکتورو نصب پیازکن میله‌ای در عقب تراکتور به همراه استفاده از ادوات جویچه‌کن (برگردان‌دار یا بشقابی) در جلوی تراکتور برای برداشت و کنارریزی محصول از محل عبور چرخ‌های تراکتور بود.  اثر تیمار‌ها بر افت کمی و کیفی محصول در مزرعه کاشته شده با الگوی پخشی در دو حالت سرزنی شده و سرزنی نشده مقایسه شد.  بررسی‌های اولیه روی کارایی‏ پیازکن میله‌ای نشان می‌دهد که در حالت جلوسوار، غیریکنواختی عمق کار به علت فقدان سامانة‌ کنترل خود‌کار کشش در جلوی تراکتور در مقایسه با حالت عقب‌سوار، بیشتر است و احتمال وارد آمدن صدمات مکانیکی به سوخ‌ها را افزایش می­دهد.  در این حالت، درصد سوخ‌هایی که آسیب‌های مکانیکی سطحی به آن­ها وارد می‌شود در حدود 8 درصد کل محصول برآورد شد.  عدم فرمان­‌پذیری مطلوب تراکتور و لغزش بالای چرخ‌های آن نیز از دیگر مشکلات استفاده از ماشین در حالت جلوسوار است.  بنابراین، نصب پیازکن در عقب تراکتور و استفاده از دو عامل خاک‌ورز در جلوی چرخ‌های تراکتور برای کندن و ردیف کردن سوخ‌های قرار گرفته در جلوی چرخ‌ها تنها راه عملی در نظر گرفته شد.  در این ترکیب، تأمین‏ یکنواختی عمق کار جویچه‌کن‌ها، که به صورت جلوسوار به تراکتور متصل
می­شوند، بدون وجود سامانة کنترل خودکار عمق برای نوع برگردان‌دار بسیار دشوار است و راننده به دفعات مجبور به تغییر وضعیت اهرم هیدرولیک برای برقراری یکنواختی در عمق کار کنار‌زن خواهد بود.  در استفاده از این نوع کنار‌زن ضرورت وجود چنین سامانه‌ای اجتناب­ناپذیر است.  کنار‌زن نوع بشقابی بدون نیاز به سامانة کنترل خودکار هیدرولیکی قابلیت کار در عمق یکنواخت را داراست و فرمان­پذیری و لغزش چرخ‌های تراکتور را نیز در حد قابل قبول تأمین‏ می‌کند.  مقایسة این دو نوع کنار‌زن در برداشت محصول نشان می‌دهد که از نظر سهولت کاربری و آسیب‌های سطحی وارد بر سوخ‌ها نیز نوع بشقابی بر نوع برگردان‌دار برتری دارد، اما لبة برنده آن در محل ورود به خاک حدود 4 درصد از سوخ‌ها را در الگوی پخشی برش می‌دهد.  در صورت تغییر الگوی کشت از پخشی به خطی متراکم، می‌توان با استفاده از جویچه‌کن بشقابی سوخ‌های محل عبور چرخ‌ها را کند و به نوار بین آن­ها هدایت کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using a Rod-Digger to Dig Onion Bulbs in Dense Planting

چکیده [English]

In Iran, onion plants are currently broadcast over the majority of onion fields and weeding and harvesting are done manually by seasonal workers. At harvest time, 40 worker-days are required to onion dig just one hectare. This cost could be saved if the operation could be carried out by machine. Rear-mounted diggers can only be implemented if 40 cm spacing between rows is allowed for each tractor wheel, which results in a 20% decrease in yield. This research evaluated the feasibility of using front-mounted implements to dig rows of crop bulbs of the same width as the tractor and to dig only two narrow bands in front of the tractor wheels. Treatments included installing a rod weeder (rod digger) with attached wind rowers in front of the tractor and a rod-digger at the rear of the tractor. Furrowers were attached in front to dig bulbs located in front of the tractor wheels. The feasibility of the treatment applications was evaluated in preliminary field tests where machine performance indices were measured. The effect of machinery treatments and leaf topping before digging on loss and mechanical damage were tested in a typical onion farm in Isfahan province. The results showed that the working depth of the rod digger installed in front of the tractor without a draft control system was not consistent and damaged 8% of bulbs mechanically. Moreover, insufficient maneuverability of the tractor and a percentage of slippage of the drive wheels were other restrictions to application of the front-mounted rod digger. Connecting the rod digger to the rear linkage of the tractor and using two furrowers in front of the tractor wheels was the only configuration for use of such implements in densely planted onions. In this configuration, using foreword tines like moldboard furrowers in front of the tractor was not easy without the use of a draft control system because of the non-uniformity of the working depth. Disk plows worked at a relatively uniform depth without the need for a draft controller; slippage and maneuverability of the tractor were also satisfactory. A comparison of the two furrowers in front of the tractor showed that the disk-type furrower caused less loss to the outer layer of the onion bulbs. The drawback to this type was a 4% loss from cut bulbs that emerged in front of the vertical cutting edge of the disk. If just a 20 cm space is provided on the either side of the planted band, a disk furrower attached in front and a rod digger in the rear of a tractor is the recommendable configuration for onion digging under the tested conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Onion digger
  • Onion harvesting
  • Rod onion digger
  • Rod weeder
Anon. 2010. Agricultural Productions in Iran. Agricultural Research and Education Organization. Jahad-e-Agricultural Ministry. (in Farsi)
Asgari-Ardeh, A. 2003. Disk Soil-Working Implements. Nashr-e-Daneshgahi Pub. Tehran. Iran. (in Farsi)
Balls, R. C. 1985. Horticultural Engineering Technology: Fixed Equipment and Buildings. Macmillan Pub. LTD.
Chesson, J. H., Johnson, H., Brooks, C. R., Curley R. G., Burkner, P. F. and Perkins, R. M. 1978. Mechanical harvesting investigations for fresh market onions. T. ASAE. 21(5): 838-842.
Hamasaki, R., Valenzuela, H. and Shimabuku, R. 1999. Bulb Onion Production in Hawaii. College of Tropical Agriculture and Human Resources (CTAHR). University of Hawaii at Manoa. Honolulu. Hawaii.
Hunter, J., Chesson, J. H., Mayberry, K. S., Curley, R. G. and Brooks, C. R. 1977. Machine harvesting fresh market onions. California Agric. 31(6): 4-7.
Laryushin, N. P. and Laryushin, A. M. 2009. Energy-saving onion harvesting technology. Russian Agric. Sci. 35(1): 66-67.
Mayberri, K. S. and Meister, H. 2003. Sample Cost to Establish and Produce Market Onions. U. C. Cooperative Extension. University of California and the United States Department of Agricultural Cooperating.
Mozafari, M. and Kazemeinkhah, K. 2000. Design, development and evaluation of suitable onion harvester for small farms (laboratory scale). Research Report. Agricultural Engineering Research Institute.
(in Farsi)
Rusinek, T., Mishanec, J. and Lorbeer, J. 2008. Analysis of onion management practices as they relate to levels of Aspergillus niger (Black Mold) and development of IPM scouting protocols for Black­mold.  Available at: http//www.nysiom.cornell.edu/grantspgm/projects/project00/veg/rusinek.pdf.
Srivastava, A., Goering, C. E. and Rohrbach, R. P. 1993. Engineering Principles of Agricultural Machines. American Society of Agricultural Engineers. Michigan. USA.
Viramontes, J. A. B. 1980. Harvester with Mechanical Rod Weeder and Soil Agitator. United State Patent. No. 4232745.