تاثیر روش بسته‌بندی نانویی بر پایه کیتوزان و پوشش واکس نانوکیتوزان بر خصوصیات فیزیکی زردآلو رقم 526 (58- شاهرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی بخش تحقیقات صنایع غذایی و مسائل پس از برداشت موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

2 عضو هیأت علمی بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

3 دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

 

 

زردآلو میوه­ای نرم با عمر ماندگاری کوتاه است که پس از برداشت ضایعات قابل­ توجهی دارد.  بسته­بندی مناسب می­تواند ضایعات این محصول باغی را در مراحل پس از برداشت و در مرحله بازار­رسانی تا حد زیادی کاهش دهد.  بدین منظور، میوه زردآلو (رقم 58- شاهرود)  به­صورت شاهد (بدون تیمار)، پوشش با یک نوع واکس نانویی بر پایه کیتوزان، و داخل ظروف حاوی کیتوزان بسته­بندی و در دمای صفر درجه سلسیوس قرار داده شد.  نتایج آزمون­هادر دوره نگهداری نشان داد که از نظر میزان افت وزن و رطوبت، تیمار پوشش و تیمار شانه نسبت به شاهد، و تیمار پوشش نیز نسبت به تیمار شانه نتیجه بهتری به­دست می­دهد.  صرف­نظر از انتهای دوره نگهداری که نتایج حاصل از تیمار ظروف نانویی به شاهد و به تیمار پوشش نزدیک می­شود، تیمار شانه بافت بهتری را برای زردآلو فراهم می­کند.  میانگین میزان تغییرات رنگ برای تمامی تیمارها با یک روند افزایشی تغییر می­کند اما اختلافمعنی­داریدر تغییرات رنگ زردآلوهایشاهد با زردآلوهای تحتدو تیمار دیگروجودندارد.  از نظر تنفس، بین عامل پوشش و مدت زمان نگهداری تفاوت معنی­داری در سطح 1 درصد  وجود دارد اما در مورد تولید اتیلن، تفاوت معنی­داری وجود ندارد. میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه­ها مشخص کرد که نمونه­های شاهد سطح تخریب شده دارند و فرسایش بافت به­خوبی روی زردآلو مشهود است اما تصاویر نمونه­های تیمار پوشش نشان می­دهد که
نانو­امولسیون روی زردآلو به­خوبی قرار گرفته است و در سطح نمونه هیچ فرسایش و ترک­خوردگی مشاهده نمی­شود که ناشی از عملکرد خوب نانو پوشش روی آن می­باشد.  به­طور کلی، وجود اختلاف معنی­دار بین

 

برخی از صفات کیفی زردآلو، نشان­دهنده تاثیر نوع بسته­بندی در بروز این تفاوت­ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Chitosan-Based Nano-Packaging on Physical Properties of Apricot Variety 526 (58-Shahrood)

چکیده [English]

The apricot is a soft, vulnerable fruit. Appropriate packaging decreases waste of this product. The present study examined the effect of packaging on the Iranian apricot cultivar Shahroud 58. The apricots were coated with a chitosan-based nano-emulsion coating, placed in a chitosan nano-based container or were left untreated apricots (control). All treatments were then kept in cold storage at 0°C for 8 wk. The results showed that the coating and container were more successful in retaining moisture than the control and that the coating performed better than the container. It appears that, in the early stage of storage, the coating and container better preserved texture than did the control; however, subsequent texture values did not differ markedly. The nano-containers performed similarly to the control and coating (excluding the end stage), but maintained a better texture for the apricots. The average ΔΕ increased for all treatments, although there was no significant difference between treated apricots and the control. A significant difference was observed between coating and storage time for respiration rate. There was no significant difference for ethylene production. SEM confirmed the presence of the nano-based coating on the skin of the fruit. The physical properties of the apricot showed that the use of chitosan as a coating or container was suitable as packaging to increase the storage life of apricots.

Abeles, F. B., Morgan, P. W. and Saltveir, M. E. 1992. Ethylene in Plant Biology. 2nd Edition. Academic Press, Inc. San Diego, CA.
Ahmadi, H., Fathollahzadeh, H. and Mobli, H. 2009. Post harvest physical and mechanical properties of apricot fruits, pits and kernels (C.V. Sonnati Salmas) cultivated in Iran. Pakistan J. Nutr.
8(3): 264-268.
Andrade, R. D., Skurtys, O. and Osorio, F. A. 2012. Atomizing spray systems for application of edible coatings. Compr. Rev. Food Sci. F. 11(3): 323-337.
Anon. 2010. The Results of Census Sample of Horticultural Products, 2008 Year. Bureau for Statistics & Information Technology. Planning & Economical Division. Ministry of Jihad-e-Agriculture.
(in Farsi)
Bautista-Banos, S., Hernandez-Lauzardo, A. N., Velazquez-del Valle, M. G., Hernandez-Lo pez, M., Ait Barka, E., Bosquez-Molina, E. and Wilson, C. L. 2006. Chitosan as a potential natural compound to control pre and postharvest diseases of horticultural commodities. Crop Prot. 25, 108-118.
Dutta, P. K., Dutta, J. and Tripathi, V. S. 2004. Chitin and chitosan: chemistry, properties and applications. J. Sci. Ind. Res. 63, 20-31.
Flores, S., Haedo, S. and Campos, C. 2007. Antimicrobial performance of potassium sorbate supported in tapioca starch edible films. Food Res. Technol. 225, 375-384.   
Franssen, L. R., Rumsey, T. R. and Krochta, J. M. 2004. Whey protein film composition effects on potassium sorbate and natamycin diffusion. J. Food Sci. 69(5): 347-353.
Ghasemnezhad, M., Shiri, M. A. and Sanavi, M. 2010. Effect of chitosan coating on some quality indices of apricot (Prunus armeniaca L.) during cold storage. Caspian J. Env. Sci. 8(1): 25-33.
Grosi, F., Javanmard, M. and Hasani, F. 2011. Application of edible coating based on whey protein-gellan gum for apricot (Prunus armeniaca L.). J. Food Sci. Technol. 8(29): 39-48.
Haciseferogullari, H., Ozcan, M., Sonmete, M. H. and Ozbek, O. 2005. Some physical and chemical parameters of wild medlar (Mespilus germanica L.) fruit grown in Turkey. J. Food Eng. 69, 1-7.
Huang, K. S., Sheu, Y. R. and Chao, I. C. 2009. Preparation and properties of nanochitosan. Polym-Plast Technol. 48, 1239-1243.
Jalili Marandi, R. 2004. Post-Harvest Physiology. Jihad-Daneshgahi Pub. Urmia. (in Farsi)
Janick, J. and Paull, E. R. 2008. The Encyclopedia Fruits and Nuts. CABI Pub.
Meidani, J. and Hashemi Dezfuli, A. 1997. Post-Harvest Physiology. Agricultural Research, Education and Extension Organization Pub. (in Farsi)
Mostofi, Y., Dehestani Ardakani, M. and Razavi, S. H. 2011. The effect of chitosan on postharvest
life extension and qualitative characteristics of table grape "Shahroodi". J. Food Sci. Technol.
8(30): 93-102.
Terserkisian, N., Rahmanian, M., Azar, M., Miorian, H. and Khalili, S. 1979. Food Compounds Table (Vol.1: Raw Materials). National Nutrition & Food Technology Research Institute. Tehran. Iran.
(in Farsi)
Tolimate, A., Desbrieres, J., Rhazi, M., Alagui, A., Vincendon, M. andn Vottero, P. 2000. On the influence of deacetylation process on the physicochemical characteristics of chitosan from squid chitin. Polymer. 41, 2463-2469.
Viels, R., McGelason, B., Graham, D. and Juice, D. 2008. Post-Harvest Physiology. Translated by Rahemi, M. Shiraz University Pub. (in Farsi)
Yildiz, F. 1994. New technologies in apricot processing. J. Standard, Apricot Special Issue, Ankara.
8, 67-69.