استفاده از خاکستر لجن فاضلاب برای بهبود خواص مهندسی خاک‌های رسی در سازه‌‌های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشیار بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

3 استاد گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

استفاده از مواد افزودنی مختلف برای بهبود خواص مهندسی خاک­های ریزدانه همواره به­عنوان یکی از روش­های تثبیت خاک مورد توجه بوده است.  در این تحقیق، تاثیر خاکستر لجن فاضلاب بر مقاومت فشاری خاک رسی در دو حالت با رطوبت بهینه و اشباع بررسی شده است.  بدین منظور، با افزودن مقادیر مختلفی از خاکستر لجن فاضلاب شامل؛ صفر، 5، 10 و 15 درصد به خاک رسی، چهار نوع مخلوط (تیمار آزمایشی) ساخته شد.  مشخصات تراکمی هر یک از تیمارها با استفاده از آزمایش تراکم هاروارد تعیین شد.  با در نظر گرفتن چهار سن عمل­آوری (7، 14، 28 و 90 روزه) و سه تکرار، 24 نمونه آزمایشی از هر تیمار و در مجموع 96 نمونه آزمایشی با استفاده از قالب تراکم هاروارد تهیه شد و پس از عمل­آوری در سنین مورد نظر، آزمایش­های مقاومت فشاری محصور نشده روی آنها اجرا شد.  نتایج به­دست آمده از این پژوهش نشان می­دهد که با افزایش مقدار خاکستر لجن فاضلاب به خاک، وزن واحد حجم خشک کاهش و رطوبت بهینه افزایش یافته است.  همچنین، افزایش خاکستر لجن فاضلاب مقاومت فشاری خاک را در دو حالت با رطوبت بهینه و اشباع افزایش داده است.  این افزایش مقاومت معنی­دار در سطح یک درصد (با احتمال 99 درصد)، متاثر از زمان عمل­آوری و مقادیر خاکستر لجن فاضلاب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application 0f Sewage Sludge Ash to Improve Engineering Properties of Clay Soil in Water Structures

چکیده [English]

Different additives have been considered to improve stabilization of the engineering properties of fine-grained soil. The present study investigated the effect of the addition of sewage sludge ash on the compressive strength of clay soil at optimum moisture content and under saturated conditions. The four treatments tested were the addition of 0%, 5%, 10% and 15% sewage sludge ash to clayey soil. The compaction characteristics of the treatments were determined using a Harvard compaction test. Then 24 specimens from each treatment were prepared at curing times of 7, 14, 28 and 90 days. Testing included three replications for a total of 96 specimens created using a Harvard compaction mold. The specimens were subjected to unconfined compressive strength tests. The results showed that increasing the sewage sludge ash content of the soil decreased the maximum dry unit weight and increased the optimum moisture content. The compressive strength of the soil treated with sewage sludge ash increased for both the optimum moisture and saturated conditions. It was found that the compressive strength of the treated soil significantly increased as the curing time increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clayey Soil
  • Harvard Compaction
  • Sewage Sludge Ash
  • Standard Compaction
  • Unconfined Compressive Strength
Abdi, M. and Charkhyari, F. 2009. Evaluation of BOS slag to increase the strength of fine soils. Proceeding of the 10th International Congress on Civil Engineering. Shiraz. Iran. (in Farsi)
Anon. 2012. Annual Book of Standards. American Society for Testing and Materials (ASTM).
Bandehzadeh, A., Davoodi, M. H. and Astaneh, M. F. 2010. Effect of mixture of lime and fly ash on soil physical and mechanical properties of fine-grained. Proceeding of the 2nd National Seminar on Geotechnical Issues of Irrigation and Drainage Networks. May. 13. Karaj. Iran. (in Farsi)
Bowles, J. E. 1992. Engineering Properties of Soils and Their Measurement. 4th Ed. McGraw-Hill,
New York.
Chen, L. and Lin, D. F. 2009. Stabilization treatment of soft subgrade soil by sewage sludge ash and cement. J. Hazard. Mater. 162, 321-327.
Daryaei, M. and Kashefipoor, M. 2010. Evaluation of Changes in the clay core strength improved by adding lime and fly sand. Proceeding of the 2nd National Seminar on Geotechnical Issues of Irrigation and Drainage Networks. May. 13. Karaj. Iran. (in Farsi)
Lin, D. F., Lin, K. L., Hung, M. J. and Luo, H. L. 2007. Sludge ash/hydrated lime on the geotechnical properties of soft soil. J. Hazard. Mater. 145, 58-64.
Maaitah. O. 2012. Soil stabilization by chemical agent. Geotech. Geol. Eng. 30, 1345-1356.
Makkarchian, M. and Mirjafari Miandeh, Y. 2010. Effects of soil moisture and micro silica on the uniaxial resistance stabilized with lime in the presence of sulfate. 4th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics. Tehran. Iran. (in Farsi)
Pradhan, P. K. and Sahoo, J. D. P. 2010. Effect of lime stabilized soil cushion on strength behaviour of expansive soil. Geotech. Geol. Eng. 28, 889-897.
Sakr, M. A., Shahin, M. A. and Metwally, Y. M. 2009. Utilization of lime for stabilizing soft clay soil of high organic content. Geotech. Geol. Eng. 27, 105-113.
 
Seco, A., Ramírez, F., Miqueleiz, L. and García, B. 2011. Stabilization of expansive soils for use in construction. Appl. Clay Sci. 51, 348-352.
Tempest, Q. B. and Pando, M. A. 2013. Characterization and demonstration of reuse applications of sewage sludge ash. Int. J. Geomate. 4, 552-559.
 Yilmaz, I. and Civelekoglu, B. 2009. Gypsum: An additive for stabilization of swelling clay soils. Appl. Clay Sci. 44, 166-172.