نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانش آموخته بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

خشکسالی­­های اخیر موجب شده­ است که بهره­برداری از منابع موجود آب­های با کیفیت بالا در اکثر مناطق کشور به اوج  برسد و برنامه­ریزان و مدیران منابع آب را مجبور ساخته تا در برنامه­ریزی­های خود، به کلیه منابع آب متعارف و غیرمتعارف توجه کنند؛ یکی از این منابع، فاضلاب تصفیه ­شده شهری است.  هدف از این تحقیق، بررسی اثر کاربرد فاضلاب
تصفیه ­شده شهری شیراز بر خصوصیات شیمیایی خاک منطقه باجگاه فارس با بافت لوم­رسی است.  برای اجرای پژوهش حاضر، از شش تیمار آب آبیاری (آب چاه، آب چاه به همراه کود شیمیایی، فاضلاب تصفیه ­شده شهری، فاضلاب تصفیه­ شده شهری به‌ همراه کود شیمیایی، آب چاه به همراه فاضلاب تصفیه­ شده، آب چاه به‌ همراه فاضلاب تصفیه­ شده و کود شیمیایی) در آبیاری قطره‌ای برای کاشت کلم بروکلی استفاده شد.  نتایج آزمون آماری دانکن نشان می­دهد که استفاده از فاضلاب تصفیه ­شده، در مقایسه با آب چاه (شاهد) باعث افزایش معنی­دار ویژگی­های شیمیایی خاک (اسدیته، نسبت جذب سدیم و کربن آلی) در سطح احتمال 5 درصد می­­شود؛ همچنین، غلظت اکثر عناصر پرمصرف و کم­مصرف گیاهی در خاک از جمله نیتروژن، پتاسیم، منیزیم و همچنین فلزات سنگین مانند آهن، روی و سرب در نتیجه استفاده از فاضلاب تصفیه­ شده، نسبت به آب چاه، در سطح احتمال 5 درصد افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Treated Municipal Wastewater Disbursed by Drip Irrigation on the Chemical Characteristics of Soil

چکیده [English]

Recent drought has increased the consumption of fresh water resources to peak values in most parts of Iran. Water resources managers and planners have been forced to consider the use of all conventional and marginal-quality water (water of low quality) sources during planning. One of these marginal sources is treated municipal wastewater. The present study investigated the effects of the use of a drip irrigation system dispersing municipally-treated wastewater from the city of Shiraz on the chemical characteristics of clay loam soil in Badjgah in Fars province. Six water quality parameters were examined for treatments using freshwater, treated wastewater and fertilizer to irrigate broccoli. The results showed that application of treated municipal wastewater significantly increased the pH, SAR, and OC of the soil over that of the other treatments at 5% probability. Concentration of most chemical elements, such as nitrogen, potassium, and magnesium, and heavy metals, such as zinc, iron and lead, increased significantly increased at 5% probability for the wastewater treatment over the values for the other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marginal-Quality Water
  • Micro-Irrigation
  • Soil Chemical Characteristics
  • Soil pollution

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D. and Smith, M. 1998. Crop Evapotranspiration. Guidelines for Computing Crop Water Requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56. Rome.

Anon. 1989. Health Guidelines for the Use of Wastewater in Agriculture and Aquaculture. Technical Report No.778. WHO. Geneva.

Ayers, R. S. and Westcot, D. W. 1985. Water Quality for Agriculture. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 29. Rome.

Booker, N. and Mathes, P. 1999. Water and Wastewater Treatment Process Alternatives. CSIRO Molecular Science. Clayton. Melbourne.

Danesh, Sh. and Alizadeh, A. 2008. Applied of wastewater in agriculture, benefits and risks. 1st International Conference of Station of Treated Wastewaters and Sewage in Water Management. Mashhad. Iran. (in Farsi)

Ghaemi, A. A. and Atefi, A. 2012. The effect of micro-irrigation with ground water and wastewater on broccoli yield and elements uptake. Iranian J. Hortic. Sci. Technol. 13(4): 417- 430. (in Farsi)  

Hassanoghli, A., Liaghat, A. and Mirabzadeh, M. 2002. Changes of soil organic materials caused by municipal wastewater irrigation and it’s self-purification. J. Water Wastewater. 42, 46-52. (in Farsi)

Hassanoghli, A., Liaghat, A., Mirabzadeh, M., Vosoughi, M. and Fardad, H. 2004. Investigation the effects of irrigating by municipal sewage on transforming materils to the soil depth and the water quality drained from lysimiter. 11th Conference of Irrigation and Drainage Committee. Tehran. Iran. (in Farsi)

Pescod, M. B. 1992. Wastewater Treatment and Use in Agriculture. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 47. Rome.

Rajabi Sorkhani, M. and Ghaemi, A. 2012. Consequences of using treated wastewater and chemical fertilizers on Broccoli (Brassia oleracea) growth. Water Irrig. Manage. 2(2): 13-24. (in Farsi)

Scott, C. A., Faruqui, N. I. and Raschid-Sally, L. 2004. Wastewater Use in Irrigated Agriculture: Management Challenges in Developing Countries. In: Scott, C. A., Faruqui, N. I. and Raschid-Sally, L. (Eds.) Wastewater Use in Irrigated Agriculture: Confronting the Livelihood and Environmental Realities. CABI Pub. UK.

Shuval, H., Lampert, Y. and Fattal, B. 1997. Development of a risk assessment approach for evaluating wastewater reuse standards for agriculture. Water Sci. Technol. 35, 15-20.

Smith, M. 1992. CROPWAT: A Computer Program for Irrigation Planning and Management. FAO.

Tchobanoglous, G. and Burton, F. L. 2003. Wastewater engineering. Management. 7, 1-4.

Waste, S. 2004. Guidelines for Water Reuse. Report No. EPA. 625/R-04-108. Environmental Protection Agency. US.