دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق بر روی سرریزهای شیب‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

10.22092/idser.2019.127234.1400

مهرداد خیرایی؛ حجت الله یونسی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ بابک شاهی نژاد؛ حسن ترابی


3. افزایش راندمان رسوب شویی تحت فشار مخزن سد با استفاده از سازه اتاقک رسوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22092/idser.2020.128134.1410

قربان مهتابی؛ سعید مظفری


4. بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه دیوار جانبی و ارتفاع سرریز بر مقدار بار آبی و ضریب دبی در سرریز کلیدپیانویی ذوزنقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

10.22092/idser.2020.128353.1411

مصطفی اکبری خیرآبادی؛ مهدی کرمی مقدم؛ تورج سبزواری؛ زهرا قدم پور


5. مطالعه آزمایشگاهی عملکرد شیر خودکار کنترل دبی در خطوط انتقال آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1398

10.22092/idser.2020.341543.1423

نرگس مهری؛ محمد بی جن خان


6. معرفی و بررسی شاخص مجموع عملکرد تحویل آب در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399

10.22092/idser.2020.128621.1414

محمدعلی شاهرخ نیا


7. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر میزان بازشدگی دیواره روزنه‌دار دوم در حوضچه آرامش افقی بر پروفیل جریان و مشخصات پرش هیدرولیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

10.22092/idser.2020.127889.1406

رضا خانخانی؛ محمود کاشفی پور؛ بابک شاهی نژاد


8. آنالیز و تعیین میزان تراوش در کانال اصلی خاکی آبیاری با استفاده از مدل عددی مطالعه موردی: کانال اصلی شبکه آبیاری دشت مغان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

10.22092/idser.2020.128102.1409

سروش برخورداری؛ سید مهدی هاشمی


9. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آستانه بالادست بر کاهش ابعاد چاله آب‌شستگی در اطراف گروه‌پایه مرکب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.22092/idser.2020.341368.1419

مهدی اسمعیلی ورکی؛ نگار تواضع؛ امیر ملک پور