دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی کارایی نرمافزار فلوئنت در برآورد دبی جریان در قطره‌چکان‌ بلندمسیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1397

10.22092/idser.2018.122351.1335

یاسر حسینی؛ پیمان ورجاوند؛ جواد رمضانی مقدم؛ محمدرضا نیک پور


2. مطالعه آزمایشگاهی راندمان افزایش اکسیژن محلول آب در سرریزهای پلکانی-کنگره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1398

10.22092/idser.2019.123596.1356

مهدی اسمعیلی ورکی؛ مینا حبیب پناه؛ مریم نوابیان؛ رامین بهبودی؛ مژگان فرزین؛ مریم صفاری جورشری


3. بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1398

10.22092/idser.2019.123695.1359

میناسادات سیدجواد؛ سیدتقی امید نائینی؛ مجتبی صانعی


4. تحلیل آبگذری دریچه‏ های کشویی جانبی لبه تیز مستطیلی در رژیم جریان زیر بحرانی بر اساس تئوری جریان متغیر مکانی و معادله بده دریچه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

10.22092/idser.2019.124471.1366

حمید کیانمهر؛ سعیدرضا خداشناس؛ محمد رستمی


5. بررسی کاربرد دستگاه کینکت در تعیین مدل رقومی بستر آبراهه‌های شنی در مقیاس سنگ دانه ها (مطالعه موردی: بستر رودخانه کردان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

10.22092/idser.2019.125069.1373

هادی بالی؛ سید حسین مهاجری؛ امیر صمدی


6. روندیابی هیدروگراف سیل با استفاده از مدل عددی Mike11 و ماشین بردار پشتیبان (مطالعه موردی: رودخانه سیمره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1398

10.22092/idser.2019.125250.1377

سعیده ملک زاده؛ علی آرمان؛ آرش آذری


7. مطالعه آزمایشگاهی سرریز کلید پیانویی با تغییر نسبت عرض کلیدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

10.22092/idser.2019.125665.1380

سید محمد حسن سعیدی؛ مجید رحیم پور؛ محمد ذونعمت-کرمانی؛ محمدرضا مددی


8. بهینه‌سازی طول و ارتفاع سرریز اوجی با تلفیق الگوریتم ژنتیک و مدل رگرسیون (مطالعه موردی سرریز سد بالارود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398

10.22092/idser.2019.124750.1368

میلاد خیری قوجه بیگلو؛ علیرضا پیل پایه


9. بررسی اثر زاویه دفلکتور متقارن بر عملکرد آبگیر قائم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

10.22092/idser.2019.125989.1385

سروش اسماعیلی زاده؛ بابک لشکرآرا


10. مطالعه آزمایشگاهی عملکرد شیر کنترل دبی: اثر سختی فنر و مونتاژ قطعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

10.22092/idser.2019.125696.1382

فاطمه طیبی؛ محمد بی جن خان؛ هادی رمضانی


11. مطالعه آزمایشگاهی اثر تغییر شکل دهانه‌ی ورودی لوله‌ی مکش بر کارایی میزان تخلیه‌ی رسوب از مخازن سد با روش هیدروساکشن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

10.22092/idser.2019.124921.1371

رضا مغانلو؛ محمد ذونعمت-کرمانی؛ غلامعباس بارانی؛ امین مهدوی میمند


12. بررسی آزمایشگاهی تأثیر طوقه برآبشستگی گروه پایه و تکیه‌گاه پل در حضور اجسام شناور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

10.22092/idser.2019.126553.1393

مریم کریمی؛ کوروش قادری؛ مجید رحیم پور؛ محمد مهدی احمدی


13. بررسی تاثیر تعداد دفلکتورهای مثلثی بر استهلاک انرژی وطول پرتابه در سرریزهای جامی شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1398

10.22092/idser.2019.126593.1394

فردوس میرسالاری؛ محمود شفاعی بجستان


14. بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق بر روی سرریزهای شیب‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

10.22092/idser.2019.127234.1400

مهرداد خیرایی؛ حجت الله یونسی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ بابک شاهی نژاد؛ حسن ترابی


15. تحلیل پایداری شیروانی‌های خاک برداری شده غیراشباع در اثر نفوذ آب باران در مسیر احداث کانال‌های آبیاری - مطالعه موردی احداث کانال اصلی خداآفرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

10.22092/idser.2019.127987.1408

دانش ستاری؛ مسعود حاج علیلو بناب؛ اکبر عرب جوادی


16. کاربرد روش غیرمخرب در تعیین پارامترهای جذب آب و مقاومت فشاری پوشش بتنی کانال‌های آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1398

10.22092/idser.2019.127031.1398

رضا بهراملو؛ قاسم اسدیان؛ سعید گوهری؛ علی قدمی فیروزآبادی


17. افزایش راندمان رسوب شویی تحت فشار مخزن سد با استفاده از سازه اتاقک رسوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22092/idser.2020.128134.1410

قربان مهتابی؛ سعید مظفری