دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مطالعه آزمایشگاهی راندمان افزایش اکسیژن محلول آب در سرریزهای پلکانی-کنگره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1398

10.22092/idser.2019.123596.1356

مهدی اسمعیلی ورکی؛ مینا حبیب پناه؛ مریم نوابیان؛ رامین بهبودی؛ مژگان فرزین؛ مریم صفاری جورشری


2. بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1398

10.22092/idser.2019.123695.1359

میناسادات سیدجواد؛ سیدتقی امید نائینی؛ مجتبی صانعی


3. بررسی کاربرد دستگاه کینکت در تعیین مدل رقومی بستر آبراهه‌های شنی در مقیاس سنگ دانه ها (مطالعه موردی: بستر رودخانه کردان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

10.22092/idser.2019.125069.1373

هادی بالی؛ سید حسین مهاجری؛ امیر صمدی


4. روندیابی هیدروگراف سیل با استفاده از مدل عددی Mike11 و ماشین بردار پشتیبان (مطالعه موردی: رودخانه سیمره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1398

10.22092/idser.2019.125250.1377

سعیده ملک زاده؛ علی آرمان؛ آرش آذری


5. مطالعه آزمایشگاهی اثر تغییر شکل دهانه‌ی ورودی لوله‌ی مکش بر کارایی میزان تخلیه‌ی رسوب از مخازن سد با روش هیدروساکشن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

10.22092/idser.2019.124921.1371

رضا مغانلو؛ محمد ذونعمت-کرمانی؛ غلامعباس بارانی؛ امین مهدوی میمند


6. بررسی آزمایشگاهی تأثیر طوقه برآبشستگی گروه پایه و تکیه‌گاه پل در حضور اجسام شناور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

10.22092/idser.2019.126553.1393

مریم کریمی؛ کوروش قادری؛ مجید رحیم پور؛ محمد مهدی احمدی


7. بررسی تاثیر تعداد دفلکتورهای مثلثی بر استهلاک انرژی وطول پرتابه در سرریزهای جامی شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1398

10.22092/idser.2019.126593.1394

فردوس میرسالاری؛ محمود شفاعی بجستان


8. بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق بر روی سرریزهای شیب‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

10.22092/idser.2019.127234.1400

مهرداد خیرایی؛ حجت الله یونسی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ بابک شاهی نژاد؛ حسن ترابی


10. افزایش راندمان رسوب شویی تحت فشار مخزن سد با استفاده از سازه اتاقک رسوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22092/idser.2020.128134.1410

قربان مهتابی؛ سعید مظفری


11. بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه دیوار جانبی و ارتفاع سرریز بر مقدار بار آبی و ضریب دبی در سرریز کلیدپیانویی ذوزنقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

10.22092/idser.2020.128353.1411

مصطفی اکبری خیرآبادی؛ مهدی کرمی مقدم؛ تورج سبزواری؛ زهرا قدم پور


12. بازچرخانی زهاب مزارع نیشکر برای کشت برنج با هدف بهبود بهره وری آب در شبکه های آبیاری و زهکشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1398

10.22092/idser.2020.128547.1412

علی مختاران؛ عبدالعلی گیلانی؛ علی اکبر عبادی؛ محمد علی شایان؛ خدیجه صانعی دهکردی


13. مطالعه آزمایشگاهی عملکرد شیر خودکار کنترل دبی در خطوط انتقال آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1398

10.22092/idser.2020.341543.1423

نرگس مهری؛ محمد بی جن خان