دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی آزمایشگاهی تعیین ضریب دبی در سرریزهای مرکب قوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

10.22092/idser.2020.126318.1388

مهدی مفتاح هلقی؛ نصیره حسینی؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری


2. آنالیز و تعیین میزان تراوش در کانال اصلی خاکی آبیاری با استفاده از مدل عددی مطالعه موردی: کانال اصلی شبکه آبیاری دشت مغان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

10.22092/idser.2020.128102.1409

سروش برخورداری؛ سید مهدی هاشمی


3. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آستانه بالادست بر کاهش ابعاد چاله آب‌شستگی در اطراف گروه‌پایه مرکب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.22092/idser.2020.341368.1419

مهدی اسمعیلی ورکی؛ نگار تواضع؛ امیر ملک پور


4. توسعه مدل پیوند آب، انرژی و غذا در سطح شبکه های آبیاری بر اساس شاخص های کفایت و پایداری آب (مطالعه موردی شبکه آبیاری قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22092/idser.2020.343189.1432

الهام قربانی؛ محمدجواد منعم؛ مهسا واعظ تهرانی


5. مطالعه‌ی آزمایشگاهی کاهش نیروی امواج شکنا توسط پوشش‌های بلند درختی مستغرق و غیرمستغرق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22092/idser.2020.342708.1430

پریسا آذین فر؛ منوچهر فتحی مقدم؛ جواد احدیان