کلیدواژه‌ها = رگرسیون
تعداد مقالات: 2
1. ضریب تخلیه سرریز جانبی کلیدپیانویی تیپ C در قطاع 30 درجه از کانال قوسی شکل

دوره 19، شماره 72، پاییز 1397، صفحه 133-148

10.22092/idser.2018.116134.1271

یاسر مهری؛ جابر سلطانی؛ مجتبی صانعی؛ محمد رستمی


2. ارزیابی مدلهای رگرسیون در پیشبینی هزینههای تعمیر و نگهداری تراکتور

دوره 11، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 87-96

عباس روحانی؛ ایرج رنجبر؛ محمدحسین عباسپور فرد؛ مصطفی ولی‌زاده