کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 18
1. ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی‌خاک‌ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی

دوره 16، شماره 1، بهار 1394، صفحه 109-118

10.22092/aridse.2015.102019

سعید ظریف نشاط؛ محمدحسین سعیدی‌راد؛ صمد نظرزاده اوغاز؛ عباس مهدی‌نیا


8. ارزیابی سمپاش‌های رایج مورد استفاده در مزارع گندم

دوره 10، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-12

محمود صفری؛ فرید امیر شقاقی؛ نعیم لویمی؛ حسین چاجی


9. تعیین زاویة استقرار و ضریب اصطکاک داخلی دانه در چند رقم متداول گندم

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-12

عزت‌اله عسکری اصلی ارده؛ محمدرضا روزگار


10. پیاده‌سازی و ارزیابی کنترل‌کننده منطق فازی جهت تنظیمات خودکار کمباین غلات

دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 75-88

محمد لشگری؛ حسین مبلی؛ محمود امید؛ رضا علیمردانی؛ سعید محتسبی؛ رضا حسامی‌فرد


12. ارزیابی مدل SWAP در شبیه‌سازی انتقال آب و املاح در نیمرخ خاک

دوره 8، شماره 1، بهار 1386، صفحه 13-30

علی‌رضا کیانی؛ مهدی همایی


13. تأثیرات کم‌آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات کیفی شش رقم جدید گندم در کبوترآباد اصفهان1

دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 131-146

حمیدرضا سالمی؛ سعید ملک؛ داوود افیونی


14. تعیین بهترین تابع تولید آب- شوری گندم در منطقه شمال گرگان1

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 1-14

علیرضا کیانی؛ مجید میرلطیفی؛ مهدی همایی؛ علی محمد چراغی


15. کارآیی مصرف آب گندم تحت شرایط شوری و کم‌آبی1

دوره 6، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 47-64

علیرضا کیانی؛ مجید میرلطیفی؛ مهدی همایی؛ علی محمد چراغی


18. اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر ارقام گندم1

دوره 5، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 1-14

جواد باغانی؛ مسعود قدسی