کلیدواژه‌ها = خواص فیزیکی
تعداد مقالات: 8
2. تعیین اثر دوره‌های انبارداری بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سیر

دوره 12، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 71-84

10.22092/aridse.2011.102257

روح‌اله مجدی؛ منصور راسخ؛ امیرحسین افکاری سیاح


3. اثر رطوبت بر خواص فیزیکی مغز بادام

دوره 11، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 91-102

مسعود زابلستانی؛ سید احمد طباطبایی‌فر


4. بررسی تأثیر سرعت و نوع تیغه بر نیروی مورد نیاز برش ساقة دو رقم نیشکر جنوب خوزستان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 15-26

محمد جعفری؛ علی رجبی پور؛ حسین مبلی


5. تعیین برخی از خواص فیزیکی میوة زغال‌آخته

دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 85-94

علی‌ماشاءاله کرمانی؛ حمیدرضا گازر؛ احمد صادقی


6. تعیین زاویة استقرار و ضریب اصطکاک داخلی دانه در چند رقم متداول گندم

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-12

عزت‌اله عسکری اصلی ارده؛ محمدرضا روزگار


7. تعیین برخی خواص فیزیکی دانة کلزا (واریته لیکورد)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 119-128

عبدالله ایمان‌مهر؛ برات قبادیان؛ سعید مینائی؛ جواد فردمال


8. مقایسة خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون‌گری و کریمسون‌سوئیت*

دوره 7، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 151-166

حسن صدرنیا؛ علی رجبی پور؛ ارژنگ جوادی؛ علی جعفری؛ یونس مستوفی