نویسنده = سعید گوهری
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد روش غیرمخرب تعیین پارامترهای جذب آب و مقاومت فشاری پوشش بتنی کانال‌های آبیاری

دوره 20، شماره 77، زمستان 1398، صفحه 111-130

10.22092/idser.2019.127031.1398

رضا بهراملو؛ قاسم اسدیان؛ سعید گوهری؛ علی قدمی فیروزآبادی


2. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پایین دست سرریز لابیرانت مستطیلی با دریچه

دوره 20، شماره 75، تابستان 1398، صفحه 85-100

10.22092/idser.2018.122111.1326

سعید گوهری؛ زهرا کبیری محمودآبادی