نویسنده = اسماعیل ادیب مجد
تعداد مقالات: 3
3. بررسی عملکرد سامانۀ کنترل خودکار غیرمتمرکز در بهره برداری کانال اصلی آبیاری تحت نوسان های جریان ورودی

دوره 17، شماره 66، بهار 1395، صفحه 137-152

10.22092/aridse.2016.106403

سید مهدی هاشمی؛ علیرضا فیروزفر؛ سونیا صادقی؛ اسماعیل ادیب مجد