نویسنده = مجتبی صانعی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر دیوار جداکننده و آبشکن بر الگوی سرعت جریان و رسوب در دهانه آبگیرجانبی

دوره 20، شماره 76، پاییز 1398، صفحه 1-16

10.22092/idser.2018.121215.1312

امیر مرادی نژاد؛ امیر حمزه حقی آبی؛ مجتبی صانعی؛ حجت الله یونسی


3. بررسی اثر موقعیت آبشکن و دیوار جدا کننده روی انحراف جریان و رسوب به آبگیرهای جانبی

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 145-162

10.22092/aridse.2017.109611

امیر مرادی نژاد؛ امیر حمزه حقی آبی؛ مجتبی صانعی؛ حجت ا.. یونسی