نویسنده = حجت الله یونسی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق بر روی سرریزهای شیب‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

10.22092/idser.2019.127234.1400

مهرداد خیرایی؛ حجت الله یونسی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ بابک شاهی نژاد؛ حسن ترابی


2. بررسی اثر دیوار جداکننده و آبشکن بر الگوی سرعت جریان و رسوب در دهانه آبگیرجانبی

دوره 20، شماره 76، پاییز 1398، صفحه 1-16

10.22092/idser.2018.121215.1312

امیر مرادی نژاد؛ امیر حمزه حقی آبی؛ مجتبی صانعی؛ حجت الله یونسی


4. مدلسازی عددی و فیزیکی خصوصیات جریان در کانال مرکب منشوری با زبری ناهمگن

دوره 18، شماره 68، تابستان 1396، صفحه 1-16

10.22092/aridse.2017.105184.1052

شادی نجفیان؛ حجت الله یونسی؛ عباس پارسائی؛ حسن ترابی پوده


5. بررسی اثر موقعیت آبشکن و دیوار جدا کننده روی انحراف جریان و رسوب به آبگیرهای جانبی

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 145-162

10.22092/aridse.2017.109611

امیر مرادی نژاد؛ امیر حمزه حقی آبی؛ مجتبی صانعی؛ حجت ا.. یونسی


6. مد‌لسازی فیزیکی و عددی هیدرولیک جریان در مقاطع مرکب با سیلاب‌دشت‌های غیرمنشوری و زبر

دوره 17، شماره 66، بهار 1395، صفحه 87-104

10.22092/aridse.2016.106408

شادی نجفیان؛ حجت الله یونسی؛ عباس پارسائی؛ حسن ترابی پوده