نویسنده = سید مهدی هاشمی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی عملکرد سامانه های کنترل خودکار در بهبود عدالت توزیع آب در کانال اصلی آبیاری متأثر از نوسانات ورودی

دوره 20، شماره 74، بهار 1398، صفحه 75-92

10.22092/idser.2018.115873.1268

مهدی یلتقیان خیابانی؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ یوسف حسنی


4. بررسی عملکرد سامانۀ کنترل خودکار غیرمتمرکز در بهره برداری کانال اصلی آبیاری تحت نوسان های جریان ورودی

دوره 17، شماره 66، بهار 1395، صفحه 137-152

10.22092/aridse.2016.106403

سید مهدی هاشمی؛ علیرضا فیروزفر؛ سونیا صادقی؛ اسماعیل ادیب مجد