نویسنده = علی‌ماشاءاله کرمانی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین برخی از خواص فیزیکی میوة زغال‌آخته

دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 85-94

علی‌ماشاءاله کرمانی؛ حمیدرضا گازر؛ احمد صادقی


2. بررسی و تعیین تأثیر رطوبت و دمای دانه بر خواص مکانیکی فشاری دانة برنج قهوه‌ای

دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 53-74

علی‌ماشاءاله کرمانی؛ تیمور توکلی‌هشجین؛ سعید مینایی