نویسنده = حمیدرضا گازر
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه جریان در تبخیرکننده صفحه‌ای تغذیه پیشرو با استفاده از مدل‌سازی دینامیک سیال

دوره 14، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 87-104

10.22092/aridse.2014.102102

امیدرضا روستاپور؛ حمیدرضا گازر؛ حسن صفی‌یاری


2. تأثیر سیال‌سازی دانه در فرآیند خشک کردن و خصوصیات زراعی بذر کلزا

دوره 12، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 101-116

10.22092/aridse.2011.102281

حمیدرضا گازر؛ امیرحسین شیرانی راد


3. تعیین برخی از خواص فیزیکی میوة زغال‌آخته

دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 85-94

علی‌ماشاءاله کرمانی؛ حمیدرضا گازر؛ احمد صادقی


4. تاثیر تغییرات دما و سرعت هوا بر فرایند خشک‌شدن و کیفیت کلزا

دوره 9، شماره 1، بهار 1387، صفحه 109-154

حمیدرضا گازر؛ سعید مینایی