نویسنده = امیدرضا روستاپور
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه جریان در تبخیرکننده صفحه‌ای تغذیه پیشرو با استفاده از مدل‌سازی دینامیک سیال

دوره 14، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 87-104

10.22092/aridse.2014.102102

امیدرضا روستاپور؛ حمیدرضا گازر؛ حسن صفی‌یاری