نویسنده = علیرضا سپاسخواه
تعداد مقالات: 5
4. ارزیابی مدل FROSTPRO در مبارزه با سرمازدگی درختان هلو به وسیله آبیاری بارانی خودکار

دوره 7، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 41-52

علی اصغر قائمی؛ محمدرفیع رفیعی؛ علیرضا سپاسخواه


5. تأثیر عملیات زیرشکن و دور آبیاری برخواص فیزیکی خاک و عملکرد چغندرقند1

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 131-144

علی اکبر صلح جو؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ علیرضا سپاسخواه؛ محمود نیرومند جهرمی