نویسنده = فرامرز خداییان چگنی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگی‌های اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم

دوره 15، شماره 1، بهار 1393، صفحه 39-54

10.22092/aridse.2014.102060

منصوره سلیمانی‌فرد؛ مهران اعلمی؛ فرامرز خداییان چگنی؛ گودرز نجفیان؛ علیرضا ا صادقی‌ ماهونک؛ مرتضی خمیری


2. تأثیر ژل کربوکسی‌متیل‌سلولز بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر آرد گندم و خصوصیات فیزیکی نان بربری

دوره 14، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 57-68

10.22092/aridse.2013.102076

منصوره سلیمانی‌فرد؛ مهران اعلمی؛ فرامرز خداییان چگنی؛ گودرز نجفیان