نویسنده = منوچهر فتحی مقدم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مخلوط خاکستر پوستۀ برنج و آهک بر ضریب آبگذری اشباع افقی خاک ماسه سیلتی

دوره 18، شماره 69، پاییز 1396، صفحه 45-60

10.22092/aridse.2017.108354.1161

محمد تاج بخش؛ منوچهر فتحی مقدم؛ نادرقلی ابراهیمی